Soi cầu lô hai nháy chở lên

Biên ngày soi cầu (Ngày/Tháng/Năm): Số ngày cầu chạy:

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 14 15 18 19
Đầu 2 20 24 25 27 28 29
Đầu 3 30 34 35 38
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 64 65 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Có 56 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 80,08
[002] Cặp số: 81,18
[003] Cặp số: 82,28
[004] Cặp số: 80,08
[005] Cặp số: 89,98
[006] Cặp số: 75,57
[007] Cặp số: 70,07
[008] Cặp số: 55,55
[009] Cặp số: 50,05
[010] Cặp số: 99,99
[011] Cặp số: 96,69
[012] Cặp số: 45,54
[013] Cặp số: 40,04
[014] Cặp số: 97,79
[015] Cặp số: 99,99
[016] Cặp số: 52,25
[017] Cặp số: 51,15
[018] Cặp số: 56,65
[019] Cặp số: 54,45
[020] Cặp số: 57,75
[021] Cặp số: 55,55
[022] Cặp số: 94,49
[023] Cặp số: 90,09
[024] Cặp số: 94,49
[025] Cặp số: 76,67
[026] Cặp số: 01,10
[027] Cặp số: 02,20
[028] Cặp số: 00,00
[029] Cặp số: 09,90
[030] Cặp số: 00,00
[031] Cặp số: 05,50
[032] Cặp số: 10,01
[033] Cặp số: 18,81
[034] Cặp số: 15,51
[035] Cặp số: 02,20
[036] Cặp số: 00,00
[037] Cặp số: 09,90
[038] Cặp số: 20,02
[039] Cặp số: 28,82
[040] Cặp số: 25,52
[041] Cặp số: 43,34
[042] Cặp số: 08,80
[043] Cặp số: 05,50
[044] Cặp số: 10,01
[045] Cặp số: 65,56
[046] Cặp số: 60,06
[047] Cặp số: 54,45
[048] Cặp số: 89,98
[049] Cặp số: 40,04
[050] Cặp số: 07,70
[051] Cặp số: 05,50
[052] Cặp số: 03,30
[053] Cặp số: 05,50
[054] Cặp số: 96,69
[055] Cặp số: 34,43
[056] Cặp số: 95,59
Có 450 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[057] Cặp số: 00,00
[058] Cặp số: 00,00
[059] Cặp số: 00,00
[060] Cặp số: 00,00
[061] Cặp số: 00,00
[062] Cặp số: 00,00
[063] Cặp số: 00,00
[064] Cặp số: 00,00
[065] Cặp số: 00,00
[066] Cặp số: 01,10
[067] Cặp số: 01,10
[068] Cặp số: 01,10
[069] Cặp số: 01,10
[070] Cặp số: 01,10
[071] Cặp số: 01,10
[072] Cặp số: 01,10
[073] Cặp số: 02,20
[074] Cặp số: 02,20
[075] Cặp số: 02,20
[076] Cặp số: 02,20
[077] Cặp số: 02,20
[078] Cặp số: 02,20
[079] Cặp số: 02,20
[080] Cặp số: 03,30
[081] Cặp số: 03,30
[082] Cặp số: 03,30
[083] Cặp số: 03,30
[084] Cặp số: 03,30
[085] Cặp số: 04,40
[086] Cặp số: 04,40
[087] Cặp số: 04,40
[088] Cặp số: 04,40
[089] Cặp số: 04,40
[090] Cặp số: 04,40
[091] Cặp số: 04,40
[092] Cặp số: 04,40
[093] Cặp số: 04,40
[094] Cặp số: 04,40
[095] Cặp số: 05,50
[096] Cặp số: 05,50
[097] Cặp số: 05,50
[098] Cặp số: 05,50
[099] Cặp số: 05,50
[100] Cặp số: 05,50
[101] Cặp số: 05,50
[102] Cặp số: 05,50
[103] Cặp số: 05,50
[104] Cặp số: 05,50
[105] Cặp số: 05,50
[106] Cặp số: 05,50
[107] Cặp số: 05,50
[108] Cặp số: 05,50
[109] Cặp số: 05,50
[110] Cặp số: 05,50
[111] Cặp số: 06,60
[112] Cặp số: 06,60
[113] Cặp số: 06,60
[114] Cặp số: 06,60
[115] Cặp số: 06,60
[116] Cặp số: 06,60
[117] Cặp số: 06,60
[118] Cặp số: 07,70
[119] Cặp số: 07,70
[120] Cặp số: 07,70
[121] Cặp số: 07,70
[122] Cặp số: 07,70
[123] Cặp số: 08,80
[124] Cặp số: 08,80
[125] Cặp số: 08,80
[126] Cặp số: 08,80
[127] Cặp số: 08,80
[128] Cặp số: 08,80
[129] Cặp số: 09,90
[130] Cặp số: 09,90
[131] Cặp số: 09,90
[132] Cặp số: 09,90
[133] Cặp số: 09,90
[134] Cặp số: 09,90
[135] Cặp số: 10,01
[136] Cặp số: 10,01
[137] Cặp số: 10,01
[138] Cặp số: 14,41
[139] Cặp số: 14,41
[140] Cặp số: 14,41
[141] Cặp số: 14,41
[142] Cặp số: 14,41
[143] Cặp số: 14,41
[144] Cặp số: 15,51
[145] Cặp số: 15,51
[146] Cặp số: 15,51
[147] Cặp số: 15,51
[148] Cặp số: 15,51
[149] Cặp số: 18,81
[150] Cặp số: 18,81
[151] Cặp số: 18,81
[152] Cặp số: 19,91
[153] Cặp số: 19,91
[154] Cặp số: 20,02
[155] Cặp số: 20,02
[156] Cặp số: 20,02
[157] Cặp số: 20,02
[158] Cặp số: 20,02
[159] Cặp số: 24,42
[160] Cặp số: 24,42
[161] Cặp số: 24,42
[162] Cặp số: 24,42
[163] Cặp số: 24,42
[164] Cặp số: 24,42
[165] Cặp số: 24,42
[166] Cặp số: 24,42
[167] Cặp số: 24,42
[168] Cặp số: 25,52
[169] Cặp số: 25,52
[170] Cặp số: 25,52
[171] Cặp số: 25,52
[172] Cặp số: 25,52
[173] Cặp số: 25,52
[174] Cặp số: 27,72
[175] Cặp số: 27,72
[176] Cặp số: 28,82
[177] Cặp số: 28,82
[178] Cặp số: 29,92
[179] Cặp số: 29,92
[180] Cặp số: 30,03
[181] Cặp số: 30,03
[182] Cặp số: 30,03
[183] Cặp số: 30,03
[184] Cặp số: 34,43
[185] Cặp số: 34,43
[186] Cặp số: 34,43
[187] Cặp số: 35,53
[188] Cặp số: 35,53
[189] Cặp số: 35,53
[190] Cặp số: 35,53
[191] Cặp số: 35,53
[192] Cặp số: 35,53
[193] Cặp số: 38,83
[194] Cặp số: 38,83
[195] Cặp số: 38,83
[196] Cặp số: 40,04
[197] Cặp số: 40,04
[198] Cặp số: 40,04
[199] Cặp số: 40,04
[200] Cặp số: 40,04
[201] Cặp số: 41,14
[202] Cặp số: 41,14
[203] Cặp số: 41,14
[204] Cặp số: 41,14
[205] Cặp số: 41,14
[206] Cặp số: 42,24
[207] Cặp số: 44,44
[208] Cặp số: 44,44
[209] Cặp số: 44,44
[210] Cặp số: 44,44
[211] Cặp số: 44,44
[212] Cặp số: 44,44
[213] Cặp số: 45,54
[214] Cặp số: 45,54
[215] Cặp số: 45,54
[216] Cặp số: 45,54
[217] Cặp số: 45,54
[218] Cặp số: 45,54
[219] Cặp số: 45,54
[220] Cặp số: 45,54
[221] Cặp số: 45,54
[222] Cặp số: 45,54
[223] Cặp số: 45,54
[224] Cặp số: 45,54
[225] Cặp số: 46,64
[226] Cặp số: 46,64
[227] Cặp số: 46,64
[228] Cặp số: 46,64
[229] Cặp số: 47,74
[230] Cặp số: 47,74
[231] Cặp số: 47,74
[232] Cặp số: 47,74
[233] Cặp số: 47,74
[234] Cặp số: 48,84
[235] Cặp số: 48,84
[236] Cặp số: 48,84
[237] Cặp số: 48,84
[238] Cặp số: 48,84
[239] Cặp số: 48,84
[240] Cặp số: 49,94
[241] Cặp số: 49,94
[242] Cặp số: 49,94
[243] Cặp số: 49,94
[244] Cặp số: 49,94
[245] Cặp số: 50,05
[246] Cặp số: 50,05
[247] Cặp số: 50,05
[248] Cặp số: 50,05
[249] Cặp số: 50,05
[250] Cặp số: 50,05
[251] Cặp số: 50,05
[252] Cặp số: 50,05
[253] Cặp số: 50,05
[254] Cặp số: 50,05
[255] Cặp số: 51,15
[256] Cặp số: 51,15
[257] Cặp số: 52,25
[258] Cặp số: 52,25
[259] Cặp số: 52,25
[260] Cặp số: 52,25
[261] Cặp số: 53,35
[262] Cặp số: 53,35
[263] Cặp số: 53,35
[264] Cặp số: 54,45
[265] Cặp số: 54,45
[266] Cặp số: 54,45
[267] Cặp số: 54,45
[268] Cặp số: 54,45
[269] Cặp số: 55,55
[270] Cặp số: 55,55
[271] Cặp số: 55,55
[272] Cặp số: 55,55
[273] Cặp số: 55,55
[274] Cặp số: 55,55
[275] Cặp số: 55,55
[276] Cặp số: 55,55
[277] Cặp số: 55,55
[278] Cặp số: 55,55
[279] Cặp số: 55,55
[280] Cặp số: 55,55
[281] Cặp số: 55,55
[282] Cặp số: 55,55
[283] Cặp số: 55,55
[284] Cặp số: 55,55
[285] Cặp số: 56,65
[286] Cặp số: 56,65
[287] Cặp số: 56,65
[288] Cặp số: 56,65
[289] Cặp số: 57,75
[290] Cặp số: 57,75
[291] Cặp số: 58,85
[292] Cặp số: 58,85
[293] Cặp số: 58,85
[294] Cặp số: 58,85
[295] Cặp số: 58,85
[296] Cặp số: 58,85
[297] Cặp số: 58,85
[298] Cặp số: 59,95
[299] Cặp số: 59,95
[300] Cặp số: 59,95
[301] Cặp số: 59,95
[302] Cặp số: 59,95
[303] Cặp số: 60,06
[304] Cặp số: 60,06
[305] Cặp số: 60,06
[306] Cặp số: 60,06
[307] Cặp số: 64,46
[308] Cặp số: 64,46
[309] Cặp số: 64,46
[310] Cặp số: 64,46
[311] Cặp số: 64,46
[312] Cặp số: 65,56
[313] Cặp số: 65,56
[314] Cặp số: 65,56
[315] Cặp số: 68,86
[316] Cặp số: 68,86
[317] Cặp số: 68,86
[318] Cặp số: 69,96
[319] Cặp số: 69,96
[320] Cặp số: 70,07
[321] Cặp số: 70,07
[322] Cặp số: 70,07
[323] Cặp số: 70,07
[324] Cặp số: 70,07
[325] Cặp số: 70,07
[326] Cặp số: 70,07
[327] Cặp số: 71,17
[328] Cặp số: 71,17
[329] Cặp số: 71,17
[330] Cặp số: 71,17
[331] Cặp số: 72,27
[332] Cặp số: 73,37
[333] Cặp số: 74,47
[334] Cặp số: 74,47
[335] Cặp số: 74,47
[336] Cặp số: 74,47
[337] Cặp số: 74,47
[338] Cặp số: 74,47
[339] Cặp số: 74,47
[340] Cặp số: 74,47
[341] Cặp số: 74,47
[342] Cặp số: 75,57
[343] Cặp số: 75,57
[344] Cặp số: 75,57
[345] Cặp số: 75,57
[346] Cặp số: 75,57
[347] Cặp số: 75,57
[348] Cặp số: 76,67
[349] Cặp số: 76,67
[350] Cặp số: 77,77
[351] Cặp số: 77,77
[352] Cặp số: 77,77
[353] Cặp số: 77,77
[354] Cặp số: 77,77
[355] Cặp số: 78,87
[356] Cặp số: 78,87
[357] Cặp số: 78,87
[358] Cặp số: 78,87
[359] Cặp số: 78,87
[360] Cặp số: 79,97
[361] Cặp số: 79,97
[362] Cặp số: 79,97
[363] Cặp số: 79,97
[364] Cặp số: 79,97
[365] Cặp số: 79,97
[366] Cặp số: 79,97
[367] Cặp số: 80,08
[368] Cặp số: 80,08
[369] Cặp số: 80,08
[370] Cặp số: 80,08
[371] Cặp số: 80,08
[372] Cặp số: 80,08
[373] Cặp số: 80,08
[374] Cặp số: 80,08
[375] Cặp số: 80,08
[376] Cặp số: 80,08
[377] Cặp số: 80,08
[378] Cặp số: 80,08
[379] Cặp số: 80,08
[380] Cặp số: 80,08
[381] Cặp số: 81,18
[382] Cặp số: 81,18
[383] Cặp số: 81,18
[384] Cặp số: 81,18
[385] Cặp số: 82,28
[386] Cặp số: 82,28
[387] Cặp số: 82,28
[388] Cặp số: 82,28
[389] Cặp số: 82,28
[390] Cặp số: 82,28
[391] Cặp số: 82,28
[392] Cặp số: 82,28
[393] Cặp số: 83,38
[394] Cặp số: 83,38
[395] Cặp số: 83,38
[396] Cặp số: 83,38
[397] Cặp số: 83,38
[398] Cặp số: 83,38
[399] Cặp số: 84,48
[400] Cặp số: 84,48
[401] Cặp số: 84,48
[402] Cặp số: 84,48
[403] Cặp số: 84,48
[404] Cặp số: 84,48
[405] Cặp số: 84,48
[406] Cặp số: 84,48
[407] Cặp số: 84,48
[408] Cặp số: 84,48
[409] Cặp số: 84,48
[410] Cặp số: 84,48
[411] Cặp số: 84,48
[412] Cặp số: 85,58
[413] Cặp số: 85,58
[414] Cặp số: 85,58
[415] Cặp số: 85,58
[416] Cặp số: 85,58
[417] Cặp số: 85,58
[418] Cặp số: 85,58
[419] Cặp số: 85,58
[420] Cặp số: 85,58
[421] Cặp số: 85,58
[422] Cặp số: 85,58
[423] Cặp số: 85,58
[424] Cặp số: 85,58
[425] Cặp số: 85,58
[426] Cặp số: 85,58
[427] Cặp số: 85,58
[428] Cặp số: 85,58
[429] Cặp số: 85,58
[430] Cặp số: 85,58
[431] Cặp số: 85,58
[432] Cặp số: 86,68
[433] Cặp số: 86,68
[434] Cặp số: 86,68
[435] Cặp số: 86,68
[436] Cặp số: 86,68
[437] Cặp số: 86,68
[438] Cặp số: 87,78
[439] Cặp số: 87,78
[440] Cặp số: 87,78
[441] Cặp số: 87,78
[442] Cặp số: 87,78
[443] Cặp số: 87,78
[444] Cặp số: 88,88
[445] Cặp số: 88,88
[446] Cặp số: 88,88
[447] Cặp số: 88,88
[448] Cặp số: 88,88
[449] Cặp số: 88,88
[450] Cặp số: 88,88
[451] Cặp số: 88,88
[452] Cặp số: 88,88
[453] Cặp số: 89,98
[454] Cặp số: 89,98
[455] Cặp số: 89,98
[456] Cặp số: 89,98
[457] Cặp số: 89,98
[458] Cặp số: 89,98
[459] Cặp số: 90,09
[460] Cặp số: 90,09
[461] Cặp số: 90,09
[462] Cặp số: 91,19
[463] Cặp số: 91,19
[464] Cặp số: 91,19
[465] Cặp số: 91,19
[466] Cặp số: 91,19
[467] Cặp số: 91,19
[468] Cặp số: 92,29
[469] Cặp số: 92,29
[470] Cặp số: 92,29
[471] Cặp số: 92,29
[472] Cặp số: 93,39
[473] Cặp số: 93,39
[474] Cặp số: 94,49
[475] Cặp số: 94,49
[476] Cặp số: 94,49
[477] Cặp số: 94,49
[478] Cặp số: 94,49
[479] Cặp số: 94,49
[480] Cặp số: 94,49
[481] Cặp số: 94,49
[482] Cặp số: 94,49
[483] Cặp số: 95,59
[484] Cặp số: 95,59
[485] Cặp số: 96,69
[486] Cặp số: 96,69
[487] Cặp số: 97,79
[488] Cặp số: 97,79
[489] Cặp số: 97,79
[490] Cặp số: 97,79
[491] Cặp số: 97,79
[492] Cặp số: 97,79
[493] Cặp số: 97,79
[494] Cặp số: 97,79
[495] Cặp số: 98,89
[496] Cặp số: 98,89
[497] Cặp số: 99,99
[498] Cặp số: 99,99
[499] Cặp số: 99,99
[500] Cặp số: 99,99
[501] Cặp số: 99,99
[502] Cặp số: 99,99
[503] Cặp số: 99,99
[504] Cặp số: 99,99
[505] Cặp số: 99,99
[506] Cặp số: 99,99

Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 12 lần
Cặp số 01 xuất hiện 8 lần
Cặp số 02 xuất hiện 9 lần
Cặp số 03 xuất hiện 6 lần
Cặp số 04 xuất hiện 10 lần
Cặp số 05 xuất hiện 20 lần
Cặp số 06 xuất hiện 7 lần
Cặp số 07 xuất hiện 6 lần
Cặp số 08 xuất hiện 7 lần
Cặp số 09 xuất hiện 8 lần
Cặp số 10 xuất hiện 5 lần
Cặp số 14 xuất hiện 6 lần
Cặp số 15 xuất hiện 6 lần
Cặp số 18 xuất hiện 4 lần
Cặp số 19 xuất hiện 2 lần
Cặp số 20 xuất hiện 6 lần
Cặp số 24 xuất hiện 9 lần
Cặp số 25 xuất hiện 7 lần
Cặp số 27 xuất hiện 2 lần
Cặp số 28 xuất hiện 3 lần
Cặp số 29 xuất hiện 2 lần
Cặp số 30 xuất hiện 4 lần
Cặp số 34 xuất hiện 4 lần
Cặp số 35 xuất hiện 6 lần
Cặp số 38 xuất hiện 3 lần
Cặp số 40 xuất hiện 7 lần
Cặp số 41 xuất hiện 5 lần
Cặp số 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44 xuất hiện 6 lần
Cặp số 45 xuất hiện 13 lần
Cặp số 46 xuất hiện 4 lần
Cặp số 47 xuất hiện 5 lần
Cặp số 48 xuất hiện 6 lần
Cặp số 49 xuất hiện 5 lần
Cặp số 50 xuất hiện 11 lần
Cặp số 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 52 xuất hiện 5 lần
Cặp số 53 xuất hiện 3 lần
Cặp số 54 xuất hiện 7 lần
Cặp số 55 xuất hiện 18 lần
Cặp số 56 xuất hiện 5 lần
Cặp số 57 xuất hiện 3 lần
Cặp số 58 xuất hiện 7 lần
Cặp số 59 xuất hiện 5 lần
Cặp số 60 xuất hiện 5 lần
Cặp số 64 xuất hiện 5 lần
Cặp số 65 xuất hiện 4 lần
Cặp số 68 xuất hiện 3 lần
Cặp số 69 xuất hiện 2 lần
Cặp số 70 xuất hiện 8 lần
Cặp số 71 xuất hiện 4 lần
Cặp số 72 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73 xuất hiện 1 lần
Cặp số 74 xuất hiện 9 lần
Cặp số 75 xuất hiện 7 lần
Cặp số 76 xuất hiện 3 lần
Cặp số 77 xuất hiện 5 lần
Cặp số 78 xuất hiện 5 lần
Cặp số 79 xuất hiện 7 lần
Cặp số 80 xuất hiện 16 lần
Cặp số 81 xuất hiện 5 lần
Cặp số 82 xuất hiện 9 lần
Cặp số 83 xuất hiện 6 lần
Cặp số 84 xuất hiện 13 lần
Cặp số 85 xuất hiện 20 lần
Cặp số 86 xuất hiện 6 lần
Cặp số 87 xuất hiện 6 lần
Cặp số 88 xuất hiện 9 lần
Cặp số 89 xuất hiện 8 lần
Cặp số 90 xuất hiện 4 lần
Cặp số 91 xuất hiện 6 lần
Cặp số 92 xuất hiện 4 lần
Cặp số 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 94 xuất hiện 11 lần
Cặp số 95 xuất hiện 3 lần
Cặp số 96 xuất hiện 4 lần
Cặp số 97 xuất hiện 9 lần
Cặp số 98 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99 xuất hiện 12 lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com