Soi cầu lô hai nháy chở lên

Biên ngày soi cầu (Ngày/Tháng/Năm): Số ngày cầu chạy:

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 21 23 25 26 27 29
Đầu 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 44 45 46 47 49 4
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7
Đầu 8 81 83 85 86 87 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Đầu
Có 35 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 05,50
[002] Cặp số: 77,77
[003] Cặp số: 79,97
[004] Cặp số: 14,41
[005] Cặp số: 95,59
[006] Cặp số: 94,49
[007] Cặp số: 77,77
[008] Cặp số: 79,97
[009] Cặp số: 26,62
[010] Cặp số: 36,63
[011] Cặp số: 67,76
[012] Cặp số: 69,96
[013] Cặp số: 46,64
[014] Cặp số: 44,44
[015] Cặp số: 4,4
[016] Cặp số: 07,70
[017] Cặp số: 77,77
[018] Cặp số: 70,07
[019] Cặp số: 74,47
[020] Cặp số: 57,75
[021] Cặp số: 50,05
[022] Cặp số: 54,45
[023] Cặp số: 37,73
[024] Cặp số: 66,66
[025] Cặp số: 71,17
[026] Cặp số: 07,70
[027] Cặp số: 00,00
[028] Cặp số: 04,40
[029] Cặp số: 94,49
[030] Cặp số: 35,53
[031] Cặp số: 55,55
[032] Cặp số: 79,97
[033] Cặp số: 99,99
[034] Cặp số: 15,51
[035] Cặp số: 55,55
Có 349 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[036] Cặp số: ,
[037] Cặp số: ,
[038] Cặp số: ,
[039] Cặp số: ,
[040] Cặp số: ,
[041] Cặp số: ,
[042] Cặp số: ,
[043] Cặp số: ,
[044] Cặp số: ,
[045] Cặp số: ,
[046] Cặp số: ,
[047] Cặp số: ,
[048] Cặp số: ,
[049] Cặp số: ,
[050] Cặp số: ,
[051] Cặp số: ,
[052] Cặp số: ,
[053] Cặp số: ,
[054] Cặp số: ,
[055] Cặp số: ,
[056] Cặp số: ,
[057] Cặp số: ,
[058] Cặp số: ,
[059] Cặp số: ,
[060] Cặp số: ,
[061] Cặp số: 0,0
[062] Cặp số: 00,00
[063] Cặp số: 00,00
[064] Cặp số: 01,10
[065] Cặp số: 01,10
[066] Cặp số: 02,20
[067] Cặp số: 02,20
[068] Cặp số: 03,30
[069] Cặp số: 03,30
[070] Cặp số: 03,30
[071] Cặp số: 03,30
[072] Cặp số: 03,30
[073] Cặp số: 04,40
[074] Cặp số: 04,40
[075] Cặp số: 04,40
[076] Cặp số: 04,40
[077] Cặp số: 04,40
[078] Cặp số: 04,40
[079] Cặp số: 05,50
[080] Cặp số: 05,50
[081] Cặp số: 05,50
[082] Cặp số: 05,50
[083] Cặp số: 05,50
[084] Cặp số: 06,60
[085] Cặp số: 06,60
[086] Cặp số: 06,60
[087] Cặp số: 06,60
[088] Cặp số: 06,60
[089] Cặp số: 06,60
[090] Cặp số: 06,60
[091] Cặp số: 07,70
[092] Cặp số: 07,70
[093] Cặp số: 07,70
[094] Cặp số: 07,70
[095] Cặp số: 07,70
[096] Cặp số: 07,70
[097] Cặp số: 08,80
[098] Cặp số: 08,80
[099] Cặp số: 08,80
[100] Cặp số: 08,80
[101] Cặp số: 08,80
[102] Cặp số: 09,90
[103] Cặp số: 09,90
[104] Cặp số: 09,90
[105] Cặp số: 09,90
[106] Cặp số: 10,01
[107] Cặp số: 11,11
[108] Cặp số: 12,21
[109] Cặp số: 13,31
[110] Cặp số: 14,41
[111] Cặp số: 14,41
[112] Cặp số: 14,41
[113] Cặp số: 15,51
[114] Cặp số: 15,51
[115] Cặp số: 15,51
[116] Cặp số: 15,51
[117] Cặp số: 16,61
[118] Cặp số: 17,71
[119] Cặp số: 17,71
[120] Cặp số: 17,71
[121] Cặp số: 18,81
[122] Cặp số: 19,91
[123] Cặp số: 21,12
[124] Cặp số: 23,32
[125] Cặp số: 25,52
[126] Cặp số: 25,52
[127] Cặp số: 25,52
[128] Cặp số: 26,62
[129] Cặp số: 27,72
[130] Cặp số: 27,72
[131] Cặp số: 29,92
[132] Cặp số: 29,92
[133] Cặp số: 31,13
[134] Cặp số: 31,13
[135] Cặp số: 31,13
[136] Cặp số: 31,13
[137] Cặp số: 32,23
[138] Cặp số: 33,33
[139] Cặp số: 33,33
[140] Cặp số: 33,33
[141] Cặp số: 33,33
[142] Cặp số: 34,43
[143] Cặp số: 35,53
[144] Cặp số: 35,53
[145] Cặp số: 35,53
[146] Cặp số: 35,53
[147] Cặp số: 35,53
[148] Cặp số: 35,53
[149] Cặp số: 35,53
[150] Cặp số: 36,63
[151] Cặp số: 36,63
[152] Cặp số: 36,63
[153] Cặp số: 36,63
[154] Cặp số: 36,63
[155] Cặp số: 36,63
[156] Cặp số: 37,73
[157] Cặp số: 37,73
[158] Cặp số: 37,73
[159] Cặp số: 37,73
[160] Cặp số: 37,73
[161] Cặp số: 37,73
[162] Cặp số: 38,83
[163] Cặp số: 39,93
[164] Cặp số: 39,93
[165] Cặp số: 39,93
[166] Cặp số: 39,93
[167] Cặp số: 39,93
[168] Cặp số: 4,4
[169] Cặp số: 4,4
[170] Cặp số: 40,04
[171] Cặp số: 40,04
[172] Cặp số: 44,44
[173] Cặp số: 44,44
[174] Cặp số: 44,44
[175] Cặp số: 44,44
[176] Cặp số: 44,44
[177] Cặp số: 45,54
[178] Cặp số: 46,64
[179] Cặp số: 46,64
[180] Cặp số: 46,64
[181] Cặp số: 47,74
[182] Cặp số: 47,74
[183] Cặp số: 49,94
[184] Cặp số: 49,94
[185] Cặp số: 5,5
[186] Cặp số: 5,5
[187] Cặp số: 50,05
[188] Cặp số: 51,15
[189] Cặp số: 52,25
[190] Cặp số: 53,35
[191] Cặp số: 53,35
[192] Cặp số: 54,45
[193] Cặp số: 54,45
[194] Cặp số: 54,45
[195] Cặp số: 54,45
[196] Cặp số: 55,55
[197] Cặp số: 55,55
[198] Cặp số: 56,65
[199] Cặp số: 56,65
[200] Cặp số: 56,65
[201] Cặp số: 56,65
[202] Cặp số: 56,65
[203] Cặp số: 56,65
[204] Cặp số: 56,65
[205] Cặp số: 57,75
[206] Cặp số: 57,75
[207] Cặp số: 57,75
[208] Cặp số: 57,75
[209] Cặp số: 58,85
[210] Cặp số: 59,95
[211] Cặp số: 59,95
[212] Cặp số: 59,95
[213] Cặp số: 59,95
[214] Cặp số: 59,95
[215] Cặp số: 60,06
[216] Cặp số: 61,16
[217] Cặp số: 61,16
[218] Cặp số: 61,16
[219] Cặp số: 61,16
[220] Cặp số: 62,26
[221] Cặp số: 62,26
[222] Cặp số: 63,36
[223] Cặp số: 63,36
[224] Cặp số: 63,36
[225] Cặp số: 63,36
[226] Cặp số: 64,46
[227] Cặp số: 64,46
[228] Cặp số: 64,46
[229] Cặp số: 64,46
[230] Cặp số: 64,46
[231] Cặp số: 64,46
[232] Cặp số: 64,46
[233] Cặp số: 65,56
[234] Cặp số: 65,56
[235] Cặp số: 65,56
[236] Cặp số: 65,56
[237] Cặp số: 65,56
[238] Cặp số: 65,56
[239] Cặp số: 65,56
[240] Cặp số: 65,56
[241] Cặp số: 65,56
[242] Cặp số: 66,66
[243] Cặp số: 66,66
[244] Cặp số: 66,66
[245] Cặp số: 66,66
[246] Cặp số: 66,66
[247] Cặp số: 67,76
[248] Cặp số: 67,76
[249] Cặp số: 67,76
[250] Cặp số: 67,76
[251] Cặp số: 67,76
[252] Cặp số: 67,76
[253] Cặp số: 68,86
[254] Cặp số: 68,86
[255] Cặp số: 68,86
[256] Cặp số: 69,96
[257] Cặp số: 69,96
[258] Cặp số: 69,96
[259] Cặp số: 69,96
[260] Cặp số: 69,96
[261] Cặp số: 7,7
[262] Cặp số: 71,17
[263] Cặp số: 71,17
[264] Cặp số: 71,17
[265] Cặp số: 72,27
[266] Cặp số: 72,27
[267] Cặp số: 73,37
[268] Cặp số: 73,37
[269] Cặp số: 73,37
[270] Cặp số: 73,37
[271] Cặp số: 73,37
[272] Cặp số: 74,47
[273] Cặp số: 74,47
[274] Cặp số: 74,47
[275] Cặp số: 74,47
[276] Cặp số: 75,57
[277] Cặp số: 75,57
[278] Cặp số: 75,57
[279] Cặp số: 75,57
[280] Cặp số: 75,57
[281] Cặp số: 75,57
[282] Cặp số: 75,57
[283] Cặp số: 75,57
[284] Cặp số: 75,57
[285] Cặp số: 76,67
[286] Cặp số: 76,67
[287] Cặp số: 76,67
[288] Cặp số: 76,67
[289] Cặp số: 76,67
[290] Cặp số: 76,67
[291] Cặp số: 76,67
[292] Cặp số: 76,67
[293] Cặp số: 76,67
[294] Cặp số: 76,67
[295] Cặp số: 77,77
[296] Cặp số: 77,77
[297] Cặp số: 77,77
[298] Cặp số: 77,77
[299] Cặp số: 77,77
[300] Cặp số: 77,77
[301] Cặp số: 78,87
[302] Cặp số: 78,87
[303] Cặp số: 78,87
[304] Cặp số: 79,97
[305] Cặp số: 79,97
[306] Cặp số: 79,97
[307] Cặp số: 79,97
[308] Cặp số: 79,97
[309] Cặp số: 81,18
[310] Cặp số: 81,18
[311] Cặp số: 81,18
[312] Cặp số: 81,18
[313] Cặp số: 83,38
[314] Cặp số: 83,38
[315] Cặp số: 83,38
[316] Cặp số: 83,38
[317] Cặp số: 85,58
[318] Cặp số: 85,58
[319] Cặp số: 85,58
[320] Cặp số: 85,58
[321] Cặp số: 85,58
[322] Cặp số: 85,58
[323] Cặp số: 85,58
[324] Cặp số: 85,58
[325] Cặp số: 85,58
[326] Cặp số: 86,68
[327] Cặp số: 86,68
[328] Cặp số: 86,68
[329] Cặp số: 86,68
[330] Cặp số: 86,68
[331] Cặp số: 86,68
[332] Cặp số: 86,68
[333] Cặp số: 87,78
[334] Cặp số: 87,78
[335] Cặp số: 87,78
[336] Cặp số: 87,78
[337] Cặp số: 87,78
[338] Cặp số: 87,78
[339] Cặp số: 87,78
[340] Cặp số: 89,98
[341] Cặp số: 89,98
[342] Cặp số: 89,98
[343] Cặp số: 89,98
[344] Cặp số: 89,98
[345] Cặp số: 89,98
[346] Cặp số: 89,98
[347] Cặp số: 89,98
[348] Cặp số: 90,09
[349] Cặp số: 90,09
[350] Cặp số: 91,19
[351] Cặp số: 91,19
[352] Cặp số: 91,19
[353] Cặp số: 92,29
[354] Cặp số: 92,29
[355] Cặp số: 93,39
[356] Cặp số: 93,39
[357] Cặp số: 93,39
[358] Cặp số: 93,39
[359] Cặp số: 93,39
[360] Cặp số: 94,49
[361] Cặp số: 94,49
[362] Cặp số: 94,49
[363] Cặp số: 94,49
[364] Cặp số: 95,59
[365] Cặp số: 95,59
[366] Cặp số: 95,59
[367] Cặp số: 95,59
[368] Cặp số: 95,59
[369] Cặp số: 95,59
[370] Cặp số: 96,69
[371] Cặp số: 96,69
[372] Cặp số: 96,69
[373] Cặp số: 96,69
[374] Cặp số: 97,79
[375] Cặp số: 97,79
[376] Cặp số: 97,79
[377] Cặp số: 97,79
[378] Cặp số: 97,79
[379] Cặp số: 97,79
[380] Cặp số: 98,89
[381] Cặp số: 98,89
[382] Cặp số: 99,99
[383] Cặp số: 99,99
[384] Cặp số: 99,99

Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 0 xuất hiện 1 lần
Cặp số xuất hiện 25 lần
Cặp số 00 xuất hiện 3 lần
Cặp số 01 xuất hiện 2 lần
Cặp số 02 xuất hiện 2 lần
Cặp số 03 xuất hiện 5 lần
Cặp số 4 xuất hiện 3 lần
Cặp số 04 xuất hiện 7 lần
Cặp số 5 xuất hiện 2 lần
Cặp số 05 xuất hiện 6 lần
Cặp số 06 xuất hiện 7 lần
Cặp số 07 xuất hiện 8 lần
Cặp số 7 xuất hiện 1 lần
Cặp số 08 xuất hiện 5 lần
Cặp số 09 xuất hiện 4 lần
Cặp số 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 11 xuất hiện 1 lần
Cặp số 12 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 14 xuất hiện 4 lần
Cặp số 15 xuất hiện 5 lần
Cặp số 16 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17 xuất hiện 3 lần
Cặp số 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 19 xuất hiện 1 lần
Cặp số 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23 xuất hiện 1 lần
Cặp số 25 xuất hiện 3 lần
Cặp số 26 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29 xuất hiện 2 lần
Cặp số 31 xuất hiện 4 lần
Cặp số 32 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33 xuất hiện 4 lần
Cặp số 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35 xuất hiện 8 lần
Cặp số 36 xuất hiện 7 lần
Cặp số 37 xuất hiện 7 lần
Cặp số 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 39 xuất hiện 5 lần
Cặp số 40 xuất hiện 2 lần
Cặp số 44 xuất hiện 6 lần
Cặp số 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46 xuất hiện 4 lần
Cặp số 47 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50 xuất hiện 2 lần
Cặp số 51 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 54 xuất hiện 5 lần
Cặp số 55 xuất hiện 4 lần
Cặp số 56 xuất hiện 7 lần
Cặp số 57 xuất hiện 5 lần
Cặp số 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 59 xuất hiện 5 lần
Cặp số 60 xuất hiện 1 lần
Cặp số 61 xuất hiện 4 lần
Cặp số 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 63 xuất hiện 4 lần
Cặp số 64 xuất hiện 7 lần
Cặp số 65 xuất hiện 9 lần
Cặp số 66 xuất hiện 6 lần
Cặp số 67 xuất hiện 7 lần
Cặp số 68 xuất hiện 3 lần
Cặp số 69 xuất hiện 6 lần
Cặp số 70 xuất hiện 1 lần
Cặp số 71 xuất hiện 4 lần
Cặp số 72 xuất hiện 2 lần
Cặp số 73 xuất hiện 5 lần
Cặp số 74 xuất hiện 5 lần
Cặp số 75 xuất hiện 9 lần
Cặp số 76 xuất hiện 10 lần
Cặp số 77 xuất hiện 9 lần
Cặp số 78 xuất hiện 3 lần
Cặp số 79 xuất hiện 8 lần
Cặp số 81 xuất hiện 4 lần
Cặp số 83 xuất hiện 4 lần
Cặp số 85 xuất hiện 9 lần
Cặp số 86 xuất hiện 7 lần
Cặp số 87 xuất hiện 7 lần
Cặp số 89 xuất hiện 8 lần
Cặp số 90 xuất hiện 2 lần
Cặp số 91 xuất hiện 3 lần
Cặp số 92 xuất hiện 2 lần
Cặp số 93 xuất hiện 5 lần
Cặp số 94 xuất hiện 6 lần
Cặp số 95 xuất hiện 7 lần
Cặp số 96 xuất hiện 4 lần
Cặp số 97 xuất hiện 6 lần
Cặp số 98 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99 xuất hiện 4 lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com