Soi cầu lô hai nháy chở lên

Biên ngày soi cầu (Ngày/Tháng/Năm): Số ngày cầu chạy:

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 03 04 05 06 07 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 23 24 26 27
Đầu 3 30 31 33 34 35 36 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 67 68 69
Đầu 7 70 71 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 93 94 95 96 97 98 99
Có 24 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 35,53
[002] Cặp số: 75,57
[003] Cặp số: 11,11
[004] Cặp số: 95,59
[005] Cặp số: 19,91
[006] Cặp số: 11,11
[007] Cặp số: 14,41
[008] Cặp số: 14,41
[009] Cặp số: 52,25
[010] Cặp số: 57,75
[011] Cặp số: 53,35
[012] Cặp số: 59,95
[013] Cặp số: 50,05
[014] Cặp số: 54,45
[015] Cặp số: 58,85
[016] Cặp số: 15,51
[017] Cặp số: 51,15
[018] Cặp số: 18,81
[019] Cặp số: 33,33
[020] Cặp số: 59,95
[021] Cặp số: 56,65
[022] Cặp số: 39,93
[023] Cặp số: 30,03
[024] Cặp số: 34,43
Có 419 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[025] Cặp số: 00,00
[026] Cặp số: 01,10
[027] Cặp số: 03,30
[028] Cặp số: 04,40
[029] Cặp số: 05,50
[030] Cặp số: 05,50
[031] Cặp số: 06,60
[032] Cặp số: 06,60
[033] Cặp số: 07,70
[034] Cặp số: 09,90
[035] Cặp số: 09,90
[036] Cặp số: 10,01
[037] Cặp số: 11,11
[038] Cặp số: 11,11
[039] Cặp số: 12,21
[040] Cặp số: 13,31
[041] Cặp số: 13,31
[042] Cặp số: 13,31
[043] Cặp số: 13,31
[044] Cặp số: 13,31
[045] Cặp số: 13,31
[046] Cặp số: 13,31
[047] Cặp số: 13,31
[048] Cặp số: 13,31
[049] Cặp số: 13,31
[050] Cặp số: 13,31
[051] Cặp số: 13,31
[052] Cặp số: 13,31
[053] Cặp số: 13,31
[054] Cặp số: 13,31
[055] Cặp số: 13,31
[056] Cặp số: 14,41
[057] Cặp số: 14,41
[058] Cặp số: 14,41
[059] Cặp số: 14,41
[060] Cặp số: 15,51
[061] Cặp số: 16,61
[062] Cặp số: 16,61
[063] Cặp số: 16,61
[064] Cặp số: 16,61
[065] Cặp số: 17,71
[066] Cặp số: 17,71
[067] Cặp số: 17,71
[068] Cặp số: 17,71
[069] Cặp số: 17,71
[070] Cặp số: 17,71
[071] Cặp số: 17,71
[072] Cặp số: 17,71
[073] Cặp số: 17,71
[074] Cặp số: 18,81
[075] Cặp số: 18,81
[076] Cặp số: 18,81
[077] Cặp số: 18,81
[078] Cặp số: 18,81
[079] Cặp số: 18,81
[080] Cặp số: 19,91
[081] Cặp số: 19,91
[082] Cặp số: 19,91
[083] Cặp số: 23,32
[084] Cặp số: 23,32
[085] Cặp số: 23,32
[086] Cặp số: 24,42
[087] Cặp số: 26,62
[088] Cặp số: 27,72
[089] Cặp số: 27,72
[090] Cặp số: 30,03
[091] Cặp số: 30,03
[092] Cặp số: 30,03
[093] Cặp số: 30,03
[094] Cặp số: 30,03
[095] Cặp số: 31,13
[096] Cặp số: 33,33
[097] Cặp số: 33,33
[098] Cặp số: 33,33
[099] Cặp số: 33,33
[100] Cặp số: 34,43
[101] Cặp số: 34,43
[102] Cặp số: 34,43
[103] Cặp số: 34,43
[104] Cặp số: 34,43
[105] Cặp số: 34,43
[106] Cặp số: 34,43
[107] Cặp số: 34,43
[108] Cặp số: 35,53
[109] Cặp số: 36,63
[110] Cặp số: 38,83
[111] Cặp số: 38,83
[112] Cặp số: 38,83
[113] Cặp số: 38,83
[114] Cặp số: 38,83
[115] Cặp số: 38,83
[116] Cặp số: 39,93
[117] Cặp số: 39,93
[118] Cặp số: 39,93
[119] Cặp số: 40,04
[120] Cặp số: 40,04
[121] Cặp số: 40,04
[122] Cặp số: 40,04
[123] Cặp số: 40,04
[124] Cặp số: 41,14
[125] Cặp số: 41,14
[126] Cặp số: 41,14
[127] Cặp số: 41,14
[128] Cặp số: 41,14
[129] Cặp số: 41,14
[130] Cặp số: 41,14
[131] Cặp số: 41,14
[132] Cặp số: 41,14
[133] Cặp số: 41,14
[134] Cặp số: 42,24
[135] Cặp số: 43,34
[136] Cặp số: 43,34
[137] Cặp số: 43,34
[138] Cặp số: 43,34
[139] Cặp số: 43,34
[140] Cặp số: 43,34
[141] Cặp số: 43,34
[142] Cặp số: 43,34
[143] Cặp số: 44,44
[144] Cặp số: 44,44
[145] Cặp số: 44,44
[146] Cặp số: 44,44
[147] Cặp số: 44,44
[148] Cặp số: 44,44
[149] Cặp số: 44,44
[150] Cặp số: 44,44
[151] Cặp số: 44,44
[152] Cặp số: 46,64
[153] Cặp số: 46,64
[154] Cặp số: 46,64
[155] Cặp số: 47,74
[156] Cặp số: 47,74
[157] Cặp số: 47,74
[158] Cặp số: 47,74
[159] Cặp số: 47,74
[160] Cặp số: 47,74
[161] Cặp số: 47,74
[162] Cặp số: 48,84
[163] Cặp số: 48,84
[164] Cặp số: 48,84
[165] Cặp số: 48,84
[166] Cặp số: 48,84
[167] Cặp số: 48,84
[168] Cặp số: 48,84
[169] Cặp số: 48,84
[170] Cặp số: 48,84
[171] Cặp số: 48,84
[172] Cặp số: 48,84
[173] Cặp số: 48,84
[174] Cặp số: 48,84
[175] Cặp số: 48,84
[176] Cặp số: 49,94
[177] Cặp số: 49,94
[178] Cặp số: 49,94
[179] Cặp số: 49,94
[180] Cặp số: 49,94
[181] Cặp số: 49,94
[182] Cặp số: 49,94
[183] Cặp số: 49,94
[184] Cặp số: 49,94
[185] Cặp số: 49,94
[186] Cặp số: 50,05
[187] Cặp số: 50,05
[188] Cặp số: 51,15
[189] Cặp số: 51,15
[190] Cặp số: 51,15
[191] Cặp số: 51,15
[192] Cặp số: 53,35
[193] Cặp số: 54,45
[194] Cặp số: 54,45
[195] Cặp số: 54,45
[196] Cặp số: 54,45
[197] Cặp số: 54,45
[198] Cặp số: 54,45
[199] Cặp số: 55,55
[200] Cặp số: 55,55
[201] Cặp số: 57,75
[202] Cặp số: 58,85
[203] Cặp số: 58,85
[204] Cặp số: 58,85
[205] Cặp số: 58,85
[206] Cặp số: 58,85
[207] Cặp số: 58,85
[208] Cặp số: 58,85
[209] Cặp số: 59,95
[210] Cặp số: 59,95
[211] Cặp số: 59,95
[212] Cặp số: 59,95
[213] Cặp số: 60,06
[214] Cặp số: 60,06
[215] Cặp số: 60,06
[216] Cặp số: 60,06
[217] Cặp số: 60,06
[218] Cặp số: 61,16
[219] Cặp số: 61,16
[220] Cặp số: 61,16
[221] Cặp số: 61,16
[222] Cặp số: 61,16
[223] Cặp số: 61,16
[224] Cặp số: 61,16
[225] Cặp số: 61,16
[226] Cặp số: 61,16
[227] Cặp số: 61,16
[228] Cặp số: 62,26
[229] Cặp số: 63,36
[230] Cặp số: 63,36
[231] Cặp số: 63,36
[232] Cặp số: 63,36
[233] Cặp số: 64,46
[234] Cặp số: 64,46
[235] Cặp số: 64,46
[236] Cặp số: 64,46
[237] Cặp số: 64,46
[238] Cặp số: 64,46
[239] Cặp số: 64,46
[240] Cặp số: 64,46
[241] Cặp số: 65,56
[242] Cặp số: 67,76
[243] Cặp số: 67,76
[244] Cặp số: 67,76
[245] Cặp số: 67,76
[246] Cặp số: 67,76
[247] Cặp số: 67,76
[248] Cặp số: 68,86
[249] Cặp số: 68,86
[250] Cặp số: 68,86
[251] Cặp số: 68,86
[252] Cặp số: 68,86
[253] Cặp số: 68,86
[254] Cặp số: 68,86
[255] Cặp số: 68,86
[256] Cặp số: 68,86
[257] Cặp số: 68,86
[258] Cặp số: 68,86
[259] Cặp số: 68,86
[260] Cặp số: 68,86
[261] Cặp số: 68,86
[262] Cặp số: 68,86
[263] Cặp số: 69,96
[264] Cặp số: 69,96
[265] Cặp số: 69,96
[266] Cặp số: 69,96
[267] Cặp số: 69,96
[268] Cặp số: 69,96
[269] Cặp số: 69,96
[270] Cặp số: 69,96
[271] Cặp số: 70,07
[272] Cặp số: 70,07
[273] Cặp số: 70,07
[274] Cặp số: 70,07
[275] Cặp số: 70,07
[276] Cặp số: 71,17
[277] Cặp số: 71,17
[278] Cặp số: 71,17
[279] Cặp số: 71,17
[280] Cặp số: 71,17
[281] Cặp số: 71,17
[282] Cặp số: 71,17
[283] Cặp số: 71,17
[284] Cặp số: 71,17
[285] Cặp số: 73,37
[286] Cặp số: 73,37
[287] Cặp số: 73,37
[288] Cặp số: 73,37
[289] Cặp số: 73,37
[290] Cặp số: 73,37
[291] Cặp số: 73,37
[292] Cặp số: 73,37
[293] Cặp số: 73,37
[294] Cặp số: 73,37
[295] Cặp số: 73,37
[296] Cặp số: 73,37
[297] Cặp số: 73,37
[298] Cặp số: 73,37
[299] Cặp số: 73,37
[300] Cặp số: 73,37
[301] Cặp số: 73,37
[302] Cặp số: 73,37
[303] Cặp số: 73,37
[304] Cặp số: 74,47
[305] Cặp số: 74,47
[306] Cặp số: 74,47
[307] Cặp số: 74,47
[308] Cặp số: 74,47
[309] Cặp số: 74,47
[310] Cặp số: 74,47
[311] Cặp số: 74,47
[312] Cặp số: 74,47
[313] Cặp số: 74,47
[314] Cặp số: 74,47
[315] Cặp số: 74,47
[316] Cặp số: 74,47
[317] Cặp số: 75,57
[318] Cặp số: 75,57
[319] Cặp số: 75,57
[320] Cặp số: 76,67
[321] Cặp số: 76,67
[322] Cặp số: 76,67
[323] Cặp số: 76,67
[324] Cặp số: 76,67
[325] Cặp số: 77,77
[326] Cặp số: 77,77
[327] Cặp số: 77,77
[328] Cặp số: 77,77
[329] Cặp số: 77,77
[330] Cặp số: 77,77
[331] Cặp số: 77,77
[332] Cặp số: 77,77
[333] Cặp số: 77,77
[334] Cặp số: 77,77
[335] Cặp số: 77,77
[336] Cặp số: 78,87
[337] Cặp số: 78,87
[338] Cặp số: 78,87
[339] Cặp số: 78,87
[340] Cặp số: 78,87
[341] Cặp số: 78,87
[342] Cặp số: 78,87
[343] Cặp số: 78,87
[344] Cặp số: 78,87
[345] Cặp số: 78,87
[346] Cặp số: 78,87
[347] Cặp số: 78,87
[348] Cặp số: 78,87
[349] Cặp số: 79,97
[350] Cặp số: 79,97
[351] Cặp số: 79,97
[352] Cặp số: 79,97
[353] Cặp số: 79,97
[354] Cặp số: 79,97
[355] Cặp số: 79,97
[356] Cặp số: 79,97
[357] Cặp số: 79,97
[358] Cặp số: 79,97
[359] Cặp số: 80,08
[360] Cặp số: 81,18
[361] Cặp số: 83,38
[362] Cặp số: 83,38
[363] Cặp số: 83,38
[364] Cặp số: 83,38
[365] Cặp số: 83,38
[366] Cặp số: 83,38
[367] Cặp số: 83,38
[368] Cặp số: 83,38
[369] Cặp số: 83,38
[370] Cặp số: 83,38
[371] Cặp số: 83,38
[372] Cặp số: 83,38
[373] Cặp số: 83,38
[374] Cặp số: 83,38
[375] Cặp số: 83,38
[376] Cặp số: 83,38
[377] Cặp số: 83,38
[378] Cặp số: 83,38
[379] Cặp số: 83,38
[380] Cặp số: 83,38
[381] Cặp số: 83,38
[382] Cặp số: 84,48
[383] Cặp số: 84,48
[384] Cặp số: 84,48
[385] Cặp số: 84,48
[386] Cặp số: 84,48
[387] Cặp số: 84,48
[388] Cặp số: 84,48
[389] Cặp số: 85,58
[390] Cặp số: 85,58
[391] Cặp số: 86,68
[392] Cặp số: 86,68
[393] Cặp số: 86,68
[394] Cặp số: 86,68
[395] Cặp số: 86,68
[396] Cặp số: 86,68
[397] Cặp số: 86,68
[398] Cặp số: 86,68
[399] Cặp số: 86,68
[400] Cặp số: 87,78
[401] Cặp số: 87,78
[402] Cặp số: 87,78
[403] Cặp số: 87,78
[404] Cặp số: 87,78
[405] Cặp số: 87,78
[406] Cặp số: 87,78
[407] Cặp số: 87,78
[408] Cặp số: 87,78
[409] Cặp số: 87,78
[410] Cặp số: 87,78
[411] Cặp số: 87,78
[412] Cặp số: 88,88
[413] Cặp số: 88,88
[414] Cặp số: 88,88
[415] Cặp số: 88,88
[416] Cặp số: 89,98
[417] Cặp số: 89,98
[418] Cặp số: 90,09
[419] Cặp số: 91,19
[420] Cặp số: 91,19
[421] Cặp số: 93,39
[422] Cặp số: 93,39
[423] Cặp số: 93,39
[424] Cặp số: 93,39
[425] Cặp số: 93,39
[426] Cặp số: 93,39
[427] Cặp số: 93,39
[428] Cặp số: 93,39
[429] Cặp số: 93,39
[430] Cặp số: 93,39
[431] Cặp số: 93,39
[432] Cặp số: 94,49
[433] Cặp số: 94,49
[434] Cặp số: 94,49
[435] Cặp số: 96,69
[436] Cặp số: 96,69
[437] Cặp số: 96,69
[438] Cặp số: 97,79
[439] Cặp số: 97,79
[440] Cặp số: 98,89
[441] Cặp số: 98,89
[442] Cặp số: 98,89
[443] Cặp số: 99,99

Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 01 xuất hiện 1 lần
Cặp số 03 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04 xuất hiện 1 lần
Cặp số 05 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 09 xuất hiện 2 lần
Cặp số 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 11 xuất hiện 4 lần
Cặp số 12 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13 xuất hiện 16 lần
Cặp số 14 xuất hiện 6 lần
Cặp số 15 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16 xuất hiện 4 lần
Cặp số 17 xuất hiện 9 lần
Cặp số 18 xuất hiện 7 lần
Cặp số 19 xuất hiện 4 lần
Cặp số 23 xuất hiện 3 lần
Cặp số 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 27 xuất hiện 2 lần
Cặp số 30 xuất hiện 6 lần
Cặp số 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33 xuất hiện 5 lần
Cặp số 34 xuất hiện 9 lần
Cặp số 35 xuất hiện 2 lần
Cặp số 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 38 xuất hiện 6 lần
Cặp số 39 xuất hiện 4 lần
Cặp số 40 xuất hiện 5 lần
Cặp số 41 xuất hiện 10 lần
Cặp số 42 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43 xuất hiện 8 lần
Cặp số 44 xuất hiện 9 lần
Cặp số 46 xuất hiện 3 lần
Cặp số 47 xuất hiện 7 lần
Cặp số 48 xuất hiện 14 lần
Cặp số 49 xuất hiện 10 lần
Cặp số 50 xuất hiện 3 lần
Cặp số 51 xuất hiện 5 lần
Cặp số 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 54 xuất hiện 7 lần
Cặp số 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57 xuất hiện 2 lần
Cặp số 58 xuất hiện 8 lần
Cặp số 59 xuất hiện 6 lần
Cặp số 60 xuất hiện 5 lần
Cặp số 61 xuất hiện 10 lần
Cặp số 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63 xuất hiện 4 lần
Cặp số 64 xuất hiện 8 lần
Cặp số 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67 xuất hiện 6 lần
Cặp số 68 xuất hiện 15 lần
Cặp số 69 xuất hiện 8 lần
Cặp số 70 xuất hiện 5 lần
Cặp số 71 xuất hiện 9 lần
Cặp số 73 xuất hiện 19 lần
Cặp số 74 xuất hiện 13 lần
Cặp số 75 xuất hiện 4 lần
Cặp số 76 xuất hiện 5 lần
Cặp số 77 xuất hiện 11 lần
Cặp số 78 xuất hiện 13 lần
Cặp số 79 xuất hiện 10 lần
Cặp số 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 81 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83 xuất hiện 21 lần
Cặp số 84 xuất hiện 7 lần
Cặp số 85 xuất hiện 2 lần
Cặp số 86 xuất hiện 9 lần
Cặp số 87 xuất hiện 12 lần
Cặp số 88 xuất hiện 4 lần
Cặp số 89 xuất hiện 2 lần
Cặp số 90 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91 xuất hiện 2 lần
Cặp số 93 xuất hiện 11 lần
Cặp số 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 95 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96 xuất hiện 3 lần
Cặp số 97 xuất hiện 2 lần
Cặp số 98 xuất hiện 3 lần
Cặp số 99 xuất hiện 1 lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com