Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
00
01
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
3
 
 
3
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
01
02
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
02
03
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
03
04
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
04
05
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
05
06
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
2
2
 
 
 
06
07
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
2
 
07
08
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
3
 
 
1
2
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
08
09
1
 
1
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
09
10
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
10
11
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
11
12
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12
13
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
13
14
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
3
14
15
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
16
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
17
18
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
18
19
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
19
20
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
20
21
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
22
23
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
23
24
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
24
25
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
26
27
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
27
28
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
3
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
28
29
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
1
1
30
31
2
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
31
32
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
32
33
 
2
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
33
34
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
1
34
35
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
35
36
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
3
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
37
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
37
38
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
2
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
38
39
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
39
40
 
2
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
40
41
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
3
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
41
42
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
42
43
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
43
44
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
44
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
45
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
46
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
48
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
2
 
 
1
1
2
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
48
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
49
50
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
50
51
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
51
52
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
2
2
1
 
 
 
1
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
52
53
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
53
54
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
54
55
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
55
56
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
56
57
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
57
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58
59
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
59
60
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
60
61
1
1
 
1
1
3
 
 
 
 
2
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
61
62
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
62
63
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
63
64
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
64
65
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
66
67
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
67
68
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
68
69
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
69
70
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2