Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
00
01
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
3
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
02
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
02
03
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
03
04
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
04
05
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
05
06
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
06
07
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
07
08
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
08
09
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
09
10
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
10
11
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
11
12
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
12
13
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
15
16
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
16
17
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
17
18
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
18
19
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
19
20
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
20
21
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
21
22
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
23
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
3
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
23
24
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24
25
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
25
26
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
1
2
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
26
27
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
27
28
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
28
29
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
2
 
29
30
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
1
 
30
31
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
31
32
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
32
33
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
33
34
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
34
35
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
35
36
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
36
37
 
1
1
2
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
1
 
1
 
37
38
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
38
39
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
39
40
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
40
41
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
41
42
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
1
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
3
1
 
 
 
 
42
43
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
43
44
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
44
45
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
45
46
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
47
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
3
 
47
48
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
48
49
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
49
50
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
50
51
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
53
54
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
54
55
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
3
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
55
56
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
57
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
57
58
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
2
2
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
58
59
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
59
60
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
3
 
 
1
 
 
1
 
 
 
60
61
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
61
62
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
62
63
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
63
64
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
64
65
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
65
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
66
67
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
67
68
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
3
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
68
69
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
69
70
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1