Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
00
01
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
2
 
 
 
 
 
1
 
01
02
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
02
03
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
03
04
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
04
05
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
05
06
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
06
07
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
07
08
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
08
09
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
09
10
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
10
11
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
11
12
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
12
13
 
1
1
 
 
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
13
14
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
14
15
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
15
16
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
3
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
18
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
18
19
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
19
20
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
20
21
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
22
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
1
22
23
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
23
24
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
24
25
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
25
26
3
 
2
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
26
27
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
1
 
2
 
1
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
27
28
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
2
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
30
31
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
31
32
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
32
33
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
33
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
34
35
1
1
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
35
36
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
36
37
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
37
38
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
38
39
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
39
40
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
40
41
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
41
42
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42
43
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
3
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
43
44
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
44
45
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
45
46
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
46
47
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
3
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
48
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
48
49
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
50
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
51
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
51
52
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
53
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
53
54
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
54
55
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
3
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
3
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
55
56
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
4
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
56
57
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
57
58
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
58
59
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
59
60
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
60
61
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
61
62
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
62
63
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
63
64
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
64
65
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65
66
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66
67
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
67
68
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
68
69
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
69
70