Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
Ngày
-
Tháng
00
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
18
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
00
01
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
01
02
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
1
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
2
 
02
03
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
03
04
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
04
05
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
05
06
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
06
07
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
07
08
2
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
08
09
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
09
10
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
11
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
11
12
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
12
13
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
13
14
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
14
15
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
15
16
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
16
17
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17
18
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
1
3
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
1
1
 
1
1
 
 
1
19
20
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
3
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
20
21
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
21
22
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
22
23
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
23
24
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
24
25
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
25
26
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
26
27
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
27
28
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
1
 
1
1
2
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
28
29
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
29
30
 
 
1
 
1
1
 
1
 
3
1
 
2
2
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
30
31
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
31
32
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
32
33
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
33
34
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
34
35
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
35
36
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
36
37
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
37
38
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
38
39
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
39
40
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
40
41
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
41
42
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
42
43
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
43
44
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
44
45
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
45
46
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
46
47
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
47
48
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
48
49
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
49
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
50
51
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
51
52
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
52
53
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
53
54
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
54
55
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
55
56
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
56
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
57
58
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
1
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
58
59
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
59
60
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
60
61
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
61
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
62
63
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
63
64
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
64
65
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
2
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
65
66
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
66
67
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
67
68
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
68
69
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
3
 
1
 
 
 
 
 
69
70
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
&n