Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
1
 
27
27
27
27
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
00
01
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
02
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
02
03
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
03
04
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
04
05
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
05
06
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
06
07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
07
08
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
08
09
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
09
10
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
10
11
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
12
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
12
13
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
13
14
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
14
15
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
15
16
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
16
17
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
17
18
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
19
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
3
 
1
 
 
 
 
19
20
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
20
21
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
22
23
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
3
 
23
24
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
25
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
26
27
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
27
28
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
28
29
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
29
30
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
31
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
32
33
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
33
34
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
34
35
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
35
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
36
37
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
2
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
37
38
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
38
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
39
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
40
41
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
41
42
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
42
43
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
43
44
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
44
45
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
45
46
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
46
47
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
47
48
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
48
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
49
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
50
51
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
51
52
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
52
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
3
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
53
54
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
54
55
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
3
 
 
55
56
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
4
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
56
57
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
57
58
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
58
59
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
59
60
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
60
61
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
61
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
1
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
1
 
 
62
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
63
64
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
64
65
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
66
67
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
67
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
68
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
69
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1