Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
26-03-2019
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
26-03-2019
25-03-2019
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
25-03-2019
24-03-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
24-03-2019
23-03-2019
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
23-03-2019
22-03-2019
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
22-03-2019
21-03-2019
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
21-03-2019
20-03-2019
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
20-03-2019
19-03-2019
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
19-03-2019
18-03-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
2
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
18-03-2019
17-03-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
17-03-2019
16-03-2019
 
 
 
 
4
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
16-03-2019
15-03-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
15-03-2019
14-03-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-03-2019
13-03-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-03-2019
12-03-2019
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
12-03-2019
11-03-2019
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
11-03-2019
10-03-2019
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
 
10-03-2019
09-03-2019
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
09-03-2019
08-03-2019
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
08-03-2019
07-03-2019
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
07-03-2019
06-03-2019
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
06-03-2019
05-03-2019
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
05-03-2019
04-03-2019
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
2
 
 
 
2
04-03-2019
03-03-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
03-03-2019
02-03-2019
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
02-03-2019
01-03-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
01-03-2019
28-02-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-02-2019
27-02-2019
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
2
27-02-2019
26-02-2019
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
26-02-2019
25-02-2019
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
25-02-2019
24-02-2019
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
24-02-2019
23-02-2019
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
23-02-2019
22-02-2019
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
22-02-2019
21-02-2019
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
21-02-2019
20-02-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
20-02-2019
19-02-2019
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
19-02-2019
18-02-2019
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
18-02-2019
17-02-2019
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
17-02-2019
16-02-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2019
15-02-2019
1
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
15-02-2019
14-02-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
14-02-2019
13-02-2019
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
13-02-2019
12-02-2019
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-02-2019
11-02-2019
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
11-02-2019
10-02-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
10-02-2019
09-02-2019
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-02-2019
08-02-2019
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
08-02-2019
07-02-2019
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-2019
06-02-2019
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-02-2019
05-02-2019
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-02-2019
04-02-2019
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-02-2019
03-02-2019
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
03-02-2019
02-02-2019
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
3
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
02-02-2019
01-02-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-02-2019
31-01-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
31-01-2019
30-01-2019
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
3
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
30-01-2019
29-01-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
29-01-2019
28-01-2019
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
2
1
 
1
 
 
28-01-2019
27-01-2019
 
 
 
1
 
2
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-01-2019
26-01-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
26-01-2019
25-01-2019
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
1
25-01-2019
24-01-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
24-01-2019
23-01-2019
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
23-01-2019
22-01-2019
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
22-01-2019
21-01-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
21-01-2019
20-01-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
20-01-2019
19-01-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
19-01-2019
18-01-2019
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
18-01-2019
17-01-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1