Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
24-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-10-2017
23-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
2
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
23-10-2017
22-10-2017
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
22-10-2017
21-10-2017
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-10-2017
20-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
20-10-2017
19-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
19-10-2017
18-10-2017
 
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
18-10-2017
17-10-2017
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-10-2017
16-10-2017
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
16-10-2017
15-10-2017
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-10-2017
14-10-2017
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
14-10-2017
13-10-2017
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
13-10-2017
12-10-2017
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
12-10-2017
11-10-2017
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
11-10-2017
10-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-10-2017
09-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
09-10-2017
08-10-2017
1
2
1
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
08-10-2017
07-10-2017
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
07-10-2017
06-10-2017
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
06-10-2017
05-10-2017
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
2
 
1
 
05-10-2017
04-10-2017
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
3
 
 
 
 
04-10-2017
03-10-2017
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
03-10-2017
02-10-2017
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
02-10-2017
01-10-2017
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
01-10-2017
30-09-2017
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
30-09-2017
29-09-2017
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
29-09-2017
28-09-2017
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
28-09-2017
27-09-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
27-09-2017
26-09-2017
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
26-09-2017
25-09-2017
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
1
25-09-2017
24-09-2017
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
24-09-2017
23-09-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
23-09-2017
22-09-2017
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
22-09-2017
21-09-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
21-09-2017
20-09-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
20-09-2017
19-09-2017
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
19-09-2017
18-09-2017
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
18-09-2017
17-09-2017
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
17-09-2017
16-09-2017
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
16-09-2017
15-09-2017
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
15-09-2017
14-09-2017
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
14-09-2017
13-09-2017
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
13-09-2017
12-09-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
1
2
1
1
 
12-09-2017
11-09-2017
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
11-09-2017
10-09-2017
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
10-09-2017
09-09-2017
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
09-09-2017
08-09-2017
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
08-09-2017
07-09-2017
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
07-09-2017
06-09-2017
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
06-09-2017
05-09-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
05-09-2017
04-09-2017
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
04-09-2017
03-09-2017
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
03-09-2017
02-09-2017
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
02-09-2017
01-09-2017
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
01-09-2017
31-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
31-08-2017
30-08-2017
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
30-08-2017
29-08-2017
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
29-08-2017
28-08-2017
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
28-08-2017
27-08-2017
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
27-08-2017
26-08-2017
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
26-08-2017
25-08-2017
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
1
25-08-2017
24-08-2017
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
24-08-2017
23-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
23-08-2017
22-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
22-08-2017
21-08-2017
1
 
 
2
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
21-08-2017
20-08-2017
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
20-08-2017
19-08-2017
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
19-08-2017
18-08-2017
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
18-08-2017
17-08-2017
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1