Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
20-09-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
20-09-2017
19-09-2017
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
19-09-2017
18-09-2017
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
18-09-2017
17-09-2017
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
17-09-2017
16-09-2017
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
16-09-2017
15-09-2017
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
15-09-2017
14-09-2017
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
14-09-2017
13-09-2017
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
13-09-2017
12-09-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
1
2
1
1
 
12-09-2017
11-09-2017
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
11-09-2017
10-09-2017
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
10-09-2017
09-09-2017
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
09-09-2017
08-09-2017
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
08-09-2017
07-09-2017
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
07-09-2017
06-09-2017
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
06-09-2017
05-09-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
05-09-2017
04-09-2017
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
04-09-2017
03-09-2017
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
03-09-2017
02-09-2017
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
02-09-2017
01-09-2017
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
01-09-2017
31-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
31-08-2017
30-08-2017
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
30-08-2017
29-08-2017
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
29-08-2017
28-08-2017
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
28-08-2017
27-08-2017
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
27-08-2017
26-08-2017
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
26-08-2017
25-08-2017
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
1
25-08-2017
24-08-2017
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
24-08-2017
23-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
23-08-2017
22-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
22-08-2017
21-08-2017
1
 
 
2
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
21-08-2017
20-08-2017
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
20-08-2017
19-08-2017
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
19-08-2017
18-08-2017
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
18-08-2017
17-08-2017
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
17-08-2017
16-08-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
16-08-2017
15-08-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
1
1
1
 
 
 
15-08-2017
14-08-2017
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
2
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
14-08-2017
13-08-2017
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
13-08-2017
12-08-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
12-08-2017
11-08-2017
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
11-08-2017
10-08-2017
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-08-2017
09-08-2017
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
09-08-2017
08-08-2017
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
08-08-2017
07-08-2017
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
07-08-2017
06-08-2017
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
06-08-2017
05-08-2017
 
 
 
3
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
05-08-2017
04-08-2017
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
04-08-2017
03-08-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
03-08-2017
02-08-2017
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
02-08-2017
01-08-2017
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
01-08-2017
31-07-2017
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
1
1
 
31-07-2017
30-07-2017
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
30-07-2017
29-07-2017
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
29-07-2017
28-07-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
28-07-2017
27-07-2017
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
27-07-2017
26-07-2017
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
26-07-2017
25-07-2017
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
25-07-2017
24-07-2017
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
2
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
24-07-2017
23-07-2017
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
23-07-2017
22-07-2017
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
22-07-2017
21-07-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
21-07-2017
20-07-2017
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
20-07-2017
19-07-2017
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
19-07-2017
18-07-2017
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
18-07-2017
17-07-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
17-07-2017
16-07-2017
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
16-07-2017
15-07-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
15-07-2017
14-07-2017
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1