Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
19-01-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
19-01-2019
18-01-2019
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
18-01-2019
17-01-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
17-01-2019
16-01-2019
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
16-01-2019
15-01-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
15-01-2019
14-01-2019
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
14-01-2019
13-01-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
13-01-2019
12-01-2019
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
12-01-2019
11-01-2019
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
11-01-2019
10-01-2019
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-01-2019
09-01-2019
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
09-01-2019
08-01-2019
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
08-01-2019
07-01-2019
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
07-01-2019
06-01-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
06-01-2019
05-01-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
05-01-2019
04-01-2019
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
3
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-01-2019
03-01-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
03-01-2019
02-01-2019
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
02-01-2019
01-01-2019
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
01-01-2019
31-12-2018
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
31-12-2018
30-12-2018
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
30-12-2018
29-12-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
29-12-2018
28-12-2018
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
28-12-2018
27-12-2018
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
27-12-2018
26-12-2018
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
26-12-2018
25-12-2018
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
25-12-2018
24-12-2018
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
24-12-2018
23-12-2018
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
23-12-2018
22-12-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
22-12-2018
21-12-2018
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
21-12-2018
20-12-2018
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
20-12-2018
19-12-2018
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
19-12-2018
18-12-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
18-12-2018
17-12-2018
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
17-12-2018
16-12-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
1
 
1
 
16-12-2018
15-12-2018
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
15-12-2018
14-12-2018
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
14-12-2018
13-12-2018
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
13-12-2018
12-12-2018
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
12-12-2018
11-12-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-12-2018
10-12-2018
1
1
1
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
10-12-2018
09-12-2018
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
09-12-2018
08-12-2018
1
1
2
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
08-12-2018
07-12-2018
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
2
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-12-2018
06-12-2018
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
06-12-2018
05-12-2018
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
05-12-2018
04-12-2018
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
04-12-2018
03-12-2018
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
03-12-2018
02-12-2018
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
02-12-2018
01-12-2018
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
01-12-2018
30-11-2018
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
30-11-2018
29-11-2018
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
29-11-2018
28-11-2018
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-11-2018
27-11-2018
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
27-11-2018
26-11-2018
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
26-11-2018
25-11-2018
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
2
 
 
1
1
 
 
3
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
25-11-2018
24-11-2018
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
24-11-2018
23-11-2018
1
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
23-11-2018
22-11-2018
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
22-11-2018
21-11-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
21-11-2018
20-11-2018
 
1
1
 
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
20-11-2018
19-11-2018
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
19-11-2018
18-11-2018
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
18-11-2018
17-11-2018
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
17-11-2018
16-11-2018
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
16-11-2018
15-11-2018
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
15-11-2018
14-11-2018
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
14-11-2018
13-11-2018
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-2018
12-11-2018
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1