Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
15-12-2019
7
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
15-12-2019
14-12-2019
7
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
14-12-2019
13-12-2019
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
13-12-2019
12-12-2019
7
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
12-12-2019
11-12-2019
8
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
11-12-2019
10-12-2019
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
10-12-2019
09-12-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
09-12-2019
08-12-2019
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
08-12-2019
07-12-2019
7
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
07-12-2019
06-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-12-2019
05-12-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
05-12-2019
04-12-2019
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
04-12-2019
03-12-2019
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
03-12-2019
02-12-2019
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
2
1
 
02-12-2019
01-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
01-12-2019
30-11-2019
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
30-11-2019
29-11-2019
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
29-11-2019
28-11-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
28-11-2019
27-11-2019
 
 
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-11-2019
26-11-2019
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
26-11-2019
25-11-2019
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
25-11-2019
24-11-2019
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24-11-2019
23-11-2019
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
23-11-2019
22-11-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
22-11-2019
21-11-2019
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-11-2019
20-11-2019
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
20-11-2019
19-11-2019
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
19-11-2019
18-11-2019
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
18-11-2019
17-11-2019
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17-11-2019
16-11-2019
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
16-11-2019
15-11-2019
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
15-11-2019
14-11-2019
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
14-11-2019
13-11-2019
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
13-11-2019
12-11-2019
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
12-11-2019
11-11-2019
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
2
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
11-11-2019
10-11-2019
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
10-11-2019
09-11-2019
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
2
 
2
 
2
 
 
1
 
09-11-2019
08-11-2019
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
08-11-2019
07-11-2019
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
1
07-11-2019
06-11-2019
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
06-11-2019
05-11-2019
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
05-11-2019
04-11-2019
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
04-11-2019
03-11-2019
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
03-11-2019
02-11-2019
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
02-11-2019
01-11-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
01-11-2019
31-10-2019
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
31-10-2019
30-10-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
30-10-2019
29-10-2019
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
29-10-2019
28-10-2019
 
2
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
28-10-2019
27-10-2019
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
27-10-2019
26-10-2019
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
26-10-2019
25-10-2019
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-10-2019
24-10-2019
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
24-10-2019
23-10-2019
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
23-10-2019
22-10-2019
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
3
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
22-10-2019
21-10-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
4
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
21-10-2019
20-10-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
20-10-2019
19-10-2019
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
19-10-2019
18-10-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
18-10-2019
17-10-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-10-2019
16-10-2019
 
 
1
 
 
2
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
16-10-2019
15-10-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
15-10-2019
14-10-2019
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-10-2019
13-10-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
13-10-2019
12-10-2019
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
12-10-2019
11-10-2019
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
11-10-2019
10-10-2019
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
10-10-2019
09-10-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
09-10-2019
08-10-2019
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1