Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
15-12-2017
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
15-12-2017
14-12-2017
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
3
 
 
 
14-12-2017
13-12-2017
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
13-12-2017
12-12-2017
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
12-12-2017
11-12-2017
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
11-12-2017
10-12-2017
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
2
10-12-2017
09-12-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
09-12-2017
08-12-2017
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
08-12-2017
07-12-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
07-12-2017
06-12-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
06-12-2017
05-12-2017
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
05-12-2017
04-12-2017
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
04-12-2017
03-12-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
2
 
 
03-12-2017
02-12-2017
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
02-12-2017
01-12-2017
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
01-12-2017
30-11-2017
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
30-11-2017
29-11-2017
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
29-11-2017
28-11-2017
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
28-11-2017
27-11-2017
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
4
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
27-11-2017
26-11-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
26-11-2017
25-11-2017
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
25-11-2017
24-11-2017
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
24-11-2017
23-11-2017
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
23-11-2017
22-11-2017
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-11-2017
21-11-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
21-11-2017
20-11-2017
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
20-11-2017
19-11-2017
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
19-11-2017
18-11-2017
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
18-11-2017
17-11-2017
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
3
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
17-11-2017
16-11-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
16-11-2017
15-11-2017
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
15-11-2017
14-11-2017
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
14-11-2017
13-11-2017
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-2017
12-11-2017
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
12-11-2017
11-11-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
11-11-2017
10-11-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
10-11-2017
09-11-2017
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
09-11-2017
08-11-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
08-11-2017
07-11-2017
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
07-11-2017
06-11-2017
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
06-11-2017
05-11-2017
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
05-11-2017
04-11-2017
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
04-11-2017
03-11-2017
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
03-11-2017
02-11-2017
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
02-11-2017
01-11-2017
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
01-11-2017
31-10-2017
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
31-10-2017
30-10-2017
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2017
29-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
29-10-2017
28-10-2017
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
28-10-2017
27-10-2017
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
27-10-2017
26-10-2017
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
26-10-2017
25-10-2017
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
25-10-2017
24-10-2017
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
24-10-2017
23-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
2
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
23-10-2017
22-10-2017
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
22-10-2017
21-10-2017
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-10-2017
20-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
20-10-2017
19-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
19-10-2017
18-10-2017
 
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
18-10-2017
17-10-2017
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-10-2017
16-10-2017
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
16-10-2017
15-10-2017
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-10-2017
14-10-2017
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
14-10-2017
13-10-2017
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
13-10-2017
12-10-2017
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
12-10-2017
11-10-2017
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
11-10-2017
10-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-10-2017
09-10-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
09-10-2017
08-10-2017
1
2
1
1
1
 
 
 
2
1