Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
22-09-2018
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
22-09-2018
21-09-2018
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-09-2018
20-09-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
20-09-2018
19-09-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-09-2018
18-09-2018
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
18-09-2018
17-09-2018
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
17-09-2018
16-09-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
16-09-2018
15-09-2018
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
15-09-2018
14-09-2018
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
14-09-2018
13-09-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
13-09-2018
12-09-2018
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
1
12-09-2018
11-09-2018
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
11-09-2018
10-09-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
10-09-2018
09-09-2018
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-09-2018
08-09-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
08-09-2018
07-09-2018
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
07-09-2018
06-09-2018
 
 
1
 
2
2
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
06-09-2018
05-09-2018
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
05-09-2018
04-09-2018
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
04-09-2018
03-09-2018
 
1
 
1
 
1
 
1
2
 
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
03-09-2018
02-09-2018
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
3
02-09-2018
01-09-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
01-09-2018
31-08-2018
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
31-08-2018
30-08-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
30-08-2018
29-08-2018
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
29-08-2018
28-08-2018
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
2
3
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
28-08-2018
27-08-2018
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
27-08-2018
26-08-2018
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
26-08-2018
25-08-2018
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
25-08-2018
24-08-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-08-2018
23-08-2018
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
23-08-2018
22-08-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
22-08-2018
21-08-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
2
1
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
21-08-2018
20-08-2018
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
3
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
20-08-2018
19-08-2018
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
19-08-2018
18-08-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
18-08-2018
17-08-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
17-08-2018
16-08-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-08-2018
15-08-2018
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
15-08-2018
14-08-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
14-08-2018
13-08-2018
1
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
13-08-2018
12-08-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
12-08-2018
11-08-2018
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
11-08-2018
10-08-2018
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
4
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
10-08-2018
09-08-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
09-08-2018
08-08-2018
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
08-08-2018
07-08-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
07-08-2018
06-08-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
06-08-2018
05-08-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-08-2018
04-08-2018
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
04-08-2018
03-08-2018
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
03-08-2018
02-08-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
02-08-2018
01-08-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
01-08-2018
31-07-2018
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
31-07-2018
30-07-2018
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
30-07-2018
29-07-2018
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
29-07-2018
28-07-2018
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
28-07-2018
27-07-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
27-07-2018
26-07-2018
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
26-07-2018
25-07-2018
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
25-07-2018
24-07-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
24-07-2018
23-07-2018
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
23-07-2018
22-07-2018
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
1
 
 
1
22-07-2018
21-07-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-07-2018
20-07-2018
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
20-07-2018
19-07-2018
 
 
 
 
 
 
1
4
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
19-07-2018
18-07-2018
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
18-07-2018
17-07-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
17-07-2018
16-07-2018
 
 
 
1
 
 
1
1