Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
24-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
24-04-2018
23-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
23-04-2018
22-04-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
22-04-2018
21-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
21-04-2018
20-04-2018
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
20-04-2018
19-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
19-04-2018
18-04-2018
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
18-04-2018
17-04-2018
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-04-2018
16-04-2018
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
16-04-2018
15-04-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
15-04-2018
14-04-2018
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
14-04-2018
13-04-2018
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
13-04-2018
12-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12-04-2018
11-04-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
2
 
 
11-04-2018
10-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
10-04-2018
09-04-2018
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-04-2018
08-04-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
08-04-2018
07-04-2018
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
07-04-2018
06-04-2018
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
06-04-2018
05-04-2018
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
05-04-2018
04-04-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
04-04-2018
03-04-2018
 
 
 
2
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
03-04-2018
02-04-2018
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
02-04-2018
01-04-2018
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
01-04-2018
31-03-2018
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
31-03-2018
30-03-2018
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
30-03-2018
29-03-2018
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
29-03-2018
28-03-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
28-03-2018
27-03-2018
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
27-03-2018
26-03-2018
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
26-03-2018
25-03-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
25-03-2018
24-03-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
24-03-2018
23-03-2018
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
23-03-2018
22-03-2018
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
22-03-2018
21-03-2018
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
21-03-2018
20-03-2018
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
3
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
20-03-2018
19-03-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
19-03-2018
18-03-2018
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
18-03-2018
17-03-2018
2
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-03-2018
16-03-2018
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
16-03-2018
15-03-2018
 
 
 
 
 
1
3
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
15-03-2018
14-03-2018
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
14-03-2018
13-03-2018
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
13-03-2018
12-03-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
12-03-2018
11-03-2018
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
2
11-03-2018
10-03-2018
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
10-03-2018
09-03-2018
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-03-2018
08-03-2018
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
08-03-2018
07-03-2018
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
07-03-2018
06-03-2018
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
1
1
3
 
1
1
 
06-03-2018
05-03-2018
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
05-03-2018
04-03-2018
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-03-2018
03-03-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
3
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-03-2018
02-03-2018
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
02-03-2018
01-03-2018
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
01-03-2018
28-02-2018
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
3
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
28-02-2018
27-02-2018
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
27-02-2018
26-02-2018
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
26-02-2018
25-02-2018
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
25-02-2018
24-02-2018
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
24-02-2018
23-02-2018
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
23-02-2018
22-02-2018
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
22-02-2018
21-02-2018
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
21-02-2018
20-02-2018
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
20-02-2018
19-02-2018
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
19-02-2018
18-02-2018
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-02-2018
17-02-2018
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-02-2018
16-02-2018
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2018
15-02-2018
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&n