Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
23-11-2020
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
23-11-2020
22-11-2020
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
22-11-2020
21-11-2020
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
21-11-2020
20-11-2020
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
20-11-2020
19-11-2020
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
19-11-2020
18-11-2020
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
18-11-2020
17-11-2020
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
3
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
17-11-2020
16-11-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
16-11-2020
15-11-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
15-11-2020
14-11-2020
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
14-11-2020
13-11-2020
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
13-11-2020
12-11-2020
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
12-11-2020
11-11-2020
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
2
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
11-11-2020
10-11-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
10-11-2020
09-11-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
09-11-2020
08-11-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
08-11-2020
07-11-2020
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
07-11-2020
06-11-2020
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
06-11-2020
05-11-2020
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
2
1
05-11-2020
04-11-2020
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
3
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
04-11-2020
03-11-2020
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
03-11-2020
02-11-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
02-11-2020
01-11-2020
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
01-11-2020
31-10-2020
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
31-10-2020
30-10-2020
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
30-10-2020
29-10-2020
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-10-2020
28-10-2020
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
28-10-2020
27-10-2020
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
27-10-2020
26-10-2020
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
26-10-2020
25-10-2020
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
25-10-2020
24-10-2020
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
2
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
24-10-2020
23-10-2020
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
23-10-2020
22-10-2020
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
22-10-2020
21-10-2020
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
21-10-2020
20-10-2020
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
20-10-2020
19-10-2020
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
19-10-2020
18-10-2020
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
18-10-2020
17-10-2020
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
17-10-2020
16-10-2020
1
1
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
16-10-2020
15-10-2020
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-10-2020
14-10-2020
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
14-10-2020
13-10-2020
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
13-10-2020
12-10-2020
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
12-10-2020
11-10-2020
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
11-10-2020
10-10-2020
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
10-10-2020
09-10-2020
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
09-10-2020
08-10-2020
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
08-10-2020
07-10-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
07-10-2020
06-10-2020
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
06-10-2020
05-10-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
05-10-2020
04-10-2020
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
04-10-2020
03-10-2020
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
03-10-2020
02-10-2020
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
02-10-2020
01-10-2020
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
01-10-2020
30-09-2020
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
30-09-2020
29-09-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
2
1
 
29-09-2020
28-09-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
28-09-2020
27-09-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
27-09-2020
26-09-2020
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
26-09-2020
25-09-2020
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
25-09-2020
24-09-2020
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
1
24-09-2020
23-09-2020
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
2
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
23-09-2020
22-09-2020
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
22-09-2020
21-09-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
21-09-2020
20-09-2020
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
20-09-2020
19-09-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
19-09-2020
18-09-2020
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
18-09-2020
17-09-2020
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
17-09-2020
16-09-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1