Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
28-02-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
3
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
28-02-2021
27-02-2021
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
27-02-2021
26-02-2021
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-02-2021
25-02-2021
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
25-02-2021
24-02-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
24-02-2021
23-02-2021
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
23-02-2021
22-02-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
22-02-2021
21-02-2021
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
21-02-2021
20-02-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-02-2021
19-02-2021
 
 
 
3
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-02-2021
18-02-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
18-02-2021
17-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
17-02-2021
16-02-2021
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
16-02-2021
15-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
2
 
1
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
15-02-2021
14-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-02-2021
13-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-02-2021
12-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-02-2021
11-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-02-2021
10-02-2021
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-02-2021
09-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
09-02-2021
08-02-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
08-02-2021
07-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
07-02-2021
06-02-2021
 
 
 
1
 
 
1
2
 
2
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
06-02-2021
05-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
2
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
05-02-2021
04-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
04-02-2021
03-02-2021
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
03-02-2021
02-02-2021
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
02-02-2021
01-02-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
1
 
2
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
01-02-2021
31-01-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
31-01-2021
30-01-2021
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
30-01-2021
29-01-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
29-01-2021
28-01-2021
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
4
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
28-01-2021
27-01-2021
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
27-01-2021
26-01-2021
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
26-01-2021
25-01-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
3
 
2
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
25-01-2021
24-01-2021
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-01-2021
23-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
23-01-2021
22-01-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
22-01-2021
21-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-01-2021
20-01-2021
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
20-01-2021
19-01-2021
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
19-01-2021
18-01-2021
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
18-01-2021
17-01-2021
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
17-01-2021
16-01-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
16-01-2021
15-01-2021
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
15-01-2021
14-01-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
14-01-2021
13-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
13-01-2021
12-01-2021
 
3
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
12-01-2021
11-01-2021
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
11-01-2021
10-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
10-01-2021
09-01-2021
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
09-01-2021
08-01-2021
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
08-01-2021
07-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
07-01-2021
06-01-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
06-01-2021
05-01-2021
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
05-01-2021
04-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
04-01-2021
03-01-2021
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
03-01-2021
02-01-2021
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
02-01-2021
01-01-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-01-2021
31-12-2020
1
 
2
 
2
1
 
2
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2020
30-12-2020
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
30-12-2020
29-12-2020
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-12-2020
28-12-2020
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-12-2020
27-12-2020
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
4
 
 
27-12-2020
26-12-2020
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
26-12-2020
25-12-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
25-12-2020
24-12-2020
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
24-12-2020
23-12-2020
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
3
 
23-12-2020
22-12-2020
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1