Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
21-01-2020
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
21-01-2020
20-01-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
20-01-2020
19-01-2020
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
19-01-2020
18-01-2020
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
18-01-2020
17-01-2020
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
4
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
17-01-2020
16-01-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
16-01-2020
15-01-2020
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
15-01-2020
14-01-2020
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
14-01-2020
13-01-2020
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
13-01-2020
12-01-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-01-2020
11-01-2020
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
11-01-2020
10-01-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
10-01-2020
09-01-2020
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
09-01-2020
08-01-2020
 
 
1
2
2
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
08-01-2020
07-01-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
07-01-2020
06-01-2020
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
06-01-2020
05-01-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
05-01-2020
04-01-2020
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
04-01-2020
03-01-2020
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-01-2020
02-01-2020
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-01-2020
01-01-2020
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
01-01-2020
31-12-2019
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
31-12-2019
30-12-2019
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
30-12-2019
29-12-2019
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
29-12-2019
28-12-2019
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
28-12-2019
27-12-2019
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
27-12-2019
26-12-2019
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
26-12-2019
25-12-2019
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
25-12-2019
24-12-2019
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
24-12-2019
23-12-2019
 
1
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
23-12-2019
22-12-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
22-12-2019
21-12-2019
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
21-12-2019
20-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
20-12-2019
19-12-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-12-2019
18-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
18-12-2019
17-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
17-12-2019
16-12-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
16-12-2019
15-12-2019
 
1
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
15-12-2019
14-12-2019
 
 
3
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
14-12-2019
13-12-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
13-12-2019
12-12-2019
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
12-12-2019
11-12-2019
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
11-12-2019
10-12-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
10-12-2019
09-12-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
09-12-2019
08-12-2019
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
08-12-2019
07-12-2019
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
07-12-2019
06-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-12-2019
05-12-2019
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
05-12-2019
04-12-2019
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
04-12-2019
03-12-2019
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
03-12-2019
02-12-2019
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
2
1
 
02-12-2019
01-12-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
01-12-2019
30-11-2019
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
30-11-2019
29-11-2019
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
29-11-2019
28-11-2019
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
28-11-2019
27-11-2019
 
 
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-11-2019
26-11-2019
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
26-11-2019
25-11-2019
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
25-11-2019
24-11-2019
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24-11-2019
23-11-2019
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
23-11-2019
22-11-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
22-11-2019
21-11-2019
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-11-2019
20-11-2019
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
20-11-2019
19-11-2019
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
19-11-2019
18-11-2019
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
18-11-2019
17-11-2019
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17-11-2019
16-11-2019
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
16-11-2019
15-11-2019
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
15-11-2019
14-11-2019
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2