Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
06-07-2020
 
 
1
 
 
1
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
06-07-2020
05-07-2020
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
05-07-2020
04-07-2020
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
04-07-2020
03-07-2020
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
03-07-2020
02-07-2020
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
02-07-2020
01-07-2020
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
01-07-2020
30-06-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
30-06-2020
29-06-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-06-2020
28-06-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
2
1
 
1
 
 
 
 
28-06-2020
27-06-2020
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
27-06-2020
26-06-2020
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
26-06-2020
25-06-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
25-06-2020
24-06-2020
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
24-06-2020
23-06-2020
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
23-06-2020
22-06-2020
 
 
 
 
 
2
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22-06-2020
21-06-2020
 
1
2
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
21-06-2020
20-06-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
20-06-2020
19-06-2020
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-06-2020
18-06-2020
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
18-06-2020
17-06-2020
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
4
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17-06-2020
16-06-2020
 
 
 
 
2
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
16-06-2020
15-06-2020
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
15-06-2020
14-06-2020
 
1
1
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
14-06-2020
13-06-2020
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
13-06-2020
12-06-2020
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
12-06-2020
11-06-2020
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
2
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
11-06-2020
10-06-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
10-06-2020
09-06-2020
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
2
 
09-06-2020
08-06-2020
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
08-06-2020
07-06-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
07-06-2020
06-06-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
06-06-2020
05-06-2020
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
05-06-2020
04-06-2020
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
04-06-2020
03-06-2020
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
03-06-2020
02-06-2020
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-06-2020
01-06-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
01-06-2020
31-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
31-05-2020
30-05-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
30-05-2020
29-05-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
29-05-2020
28-05-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
28-05-2020
27-05-2020
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
27-05-2020
26-05-2020
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
26-05-2020
25-05-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
25-05-2020
24-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
2
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
24-05-2020
23-05-2020
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
23-05-2020
22-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
3
 
22-05-2020
21-05-2020
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
21-05-2020
20-05-2020
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
20-05-2020
19-05-2020
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
19-05-2020
18-05-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
18-05-2020
17-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
17-05-2020
16-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
16-05-2020
15-05-2020
 
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
15-05-2020
14-05-2020
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
14-05-2020
13-05-2020
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
13-05-2020
12-05-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
12-05-2020
11-05-2020
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
1
11-05-2020
10-05-2020
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
10-05-2020
09-05-2020
1
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
09-05-2020
08-05-2020
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
08-05-2020
07-05-2020
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
07-05-2020
06-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
06-05-2020
05-05-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
2
 
05-05-2020
04-05-2020
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
04-05-2020
03-05-2020
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-05-2020
02-05-2020
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
02-05-2020
01-05-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
2
01-05-2020
30-04-2020
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
30-04-2020
29-04-2020
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1