Soi cầu lô hai nháy chở lên

Biên ngày soi cầu (Ngày/Tháng/Năm): Số ngày cầu chạy:

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Đầu 1 12 13 14 16 17 18
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 32 33 34 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Đầu 5 50 52 53 54 56 57 58
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 79
Đầu 8 80 84 86 87
Đầu 9 90 92 93 94 96 97 98
Có 32 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 22,22
[002] Cặp số: 23,32
[003] Cặp số: 27,72
[004] Cặp số: 24,42
[005] Cặp số: 63,36
[006] Cặp số: 68,86
[007] Cặp số: 90,09
[008] Cặp số: 79,97
[009] Cặp số: 79,97
[010] Cặp số: 72,27
[011] Cặp số: 34,43
[012] Cặp số: 04,40
[013] Cặp số: 53,35
[014] Cặp số: 26,62
[015] Cặp số: 24,42
[016] Cặp số: 53,35
[017] Cặp số: 56,65
[018] Cặp số: 14,41
[019] Cặp số: 06,60
[020] Cặp số: 23,32
[021] Cặp số: 06,60
[022] Cặp số: 44,44
[023] Cặp số: 12,21
[024] Cặp số: 34,43
[025] Cặp số: 13,31
[026] Cặp số: 61,16
[027] Cặp số: 69,96
[028] Cặp số: 62,26
[029] Cặp số: 57,75
[030] Cặp số: 45,54
[031] Cặp số: 43,34
[032] Cặp số: 03,30
Có 323 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[033] Cặp số: 00,00
[034] Cặp số: 00,00
[035] Cặp số: 00,00
[036] Cặp số: 01,10
[037] Cặp số: 02,20
[038] Cặp số: 02,20
[039] Cặp số: 02,20
[040] Cặp số: 02,20
[041] Cặp số: 02,20
[042] Cặp số: 03,30
[043] Cặp số: 03,30
[044] Cặp số: 03,30
[045] Cặp số: 03,30
[046] Cặp số: 03,30
[047] Cặp số: 04,40
[048] Cặp số: 04,40
[049] Cặp số: 04,40
[050] Cặp số: 05,50
[051] Cặp số: 05,50
[052] Cặp số: 07,70
[053] Cặp số: 07,70
[054] Cặp số: 07,70
[055] Cặp số: 07,70
[056] Cặp số: 08,80
[057] Cặp số: 08,80
[058] Cặp số: 08,80
[059] Cặp số: 08,80
[060] Cặp số: 08,80
[061] Cặp số: 12,21
[062] Cặp số: 12,21
[063] Cặp số: 12,21
[064] Cặp số: 12,21
[065] Cặp số: 13,31
[066] Cặp số: 13,31
[067] Cặp số: 13,31
[068] Cặp số: 13,31
[069] Cặp số: 14,41
[070] Cặp số: 16,61
[071] Cặp số: 16,61
[072] Cặp số: 16,61
[073] Cặp số: 17,71
[074] Cặp số: 17,71
[075] Cặp số: 17,71
[076] Cặp số: 17,71
[077] Cặp số: 17,71
[078] Cặp số: 18,81
[079] Cặp số: 20,02
[080] Cặp số: 20,02
[081] Cặp số: 20,02
[082] Cặp số: 20,02
[083] Cặp số: 20,02
[084] Cặp số: 20,02
[085] Cặp số: 21,12
[086] Cặp số: 21,12
[087] Cặp số: 21,12
[088] Cặp số: 21,12
[089] Cặp số: 22,22
[090] Cặp số: 22,22
[091] Cặp số: 22,22
[092] Cặp số: 22,22
[093] Cặp số: 22,22
[094] Cặp số: 22,22
[095] Cặp số: 22,22
[096] Cặp số: 22,22
[097] Cặp số: 22,22
[098] Cặp số: 22,22
[099] Cặp số: 22,22
[100] Cặp số: 22,22
[101] Cặp số: 22,22
[102] Cặp số: 23,32
[103] Cặp số: 23,32
[104] Cặp số: 23,32
[105] Cặp số: 23,32
[106] Cặp số: 23,32
[107] Cặp số: 23,32
[108] Cặp số: 24,42
[109] Cặp số: 24,42
[110] Cặp số: 24,42
[111] Cặp số: 24,42
[112] Cặp số: 25,52
[113] Cặp số: 25,52
[114] Cặp số: 25,52
[115] Cặp số: 26,62
[116] Cặp số: 26,62
[117] Cặp số: 27,72
[118] Cặp số: 27,72
[119] Cặp số: 27,72
[120] Cặp số: 27,72
[121] Cặp số: 27,72
[122] Cặp số: 27,72
[123] Cặp số: 27,72
[124] Cặp số: 27,72
[125] Cặp số: 27,72
[126] Cặp số: 28,82
[127] Cặp số: 28,82
[128] Cặp số: 28,82
[129] Cặp số: 28,82
[130] Cặp số: 28,82
[131] Cặp số: 29,92
[132] Cặp số: 29,92
[133] Cặp số: 29,92
[134] Cặp số: 29,92
[135] Cặp số: 29,92
[136] Cặp số: 29,92
[137] Cặp số: 29,92
[138] Cặp số: 30,03
[139] Cặp số: 30,03
[140] Cặp số: 30,03
[141] Cặp số: 30,03
[142] Cặp số: 30,03
[143] Cặp số: 32,23
[144] Cặp số: 32,23
[145] Cặp số: 32,23
[146] Cặp số: 32,23
[147] Cặp số: 33,33
[148] Cặp số: 33,33
[149] Cặp số: 33,33
[150] Cặp số: 34,43
[151] Cặp số: 34,43
[152] Cặp số: 34,43
[153] Cặp số: 34,43
[154] Cặp số: 34,43
[155] Cặp số: 36,63
[156] Cặp số: 36,63
[157] Cặp số: 37,73
[158] Cặp số: 37,73
[159] Cặp số: 37,73
[160] Cặp số: 38,83
[161] Cặp số: 38,83
[162] Cặp số: 38,83
[163] Cặp số: 39,93
[164] Cặp số: 40,04
[165] Cặp số: 40,04
[166] Cặp số: 40,04
[167] Cặp số: 40,04
[168] Cặp số: 41,14
[169] Cặp số: 42,24
[170] Cặp số: 42,24
[171] Cặp số: 42,24
[172] Cặp số: 42,24
[173] Cặp số: 42,24
[174] Cặp số: 43,34
[175] Cặp số: 43,34
[176] Cặp số: 43,34
[177] Cặp số: 43,34
[178] Cặp số: 43,34
[179] Cặp số: 43,34
[180] Cặp số: 43,34
[181] Cặp số: 43,34
[182] Cặp số: 44,44
[183] Cặp số: 44,44
[184] Cặp số: 44,44
[185] Cặp số: 44,44
[186] Cặp số: 45,54
[187] Cặp số: 45,54
[188] Cặp số: 45,54
[189] Cặp số: 45,54
[190] Cặp số: 45,54
[191] Cặp số: 46,64
[192] Cặp số: 46,64
[193] Cặp số: 47,74
[194] Cặp số: 47,74
[195] Cặp số: 47,74
[196] Cặp số: 47,74
[197] Cặp số: 48,84
[198] Cặp số: 48,84
[199] Cặp số: 48,84
[200] Cặp số: 48,84
[201] Cặp số: 48,84
[202] Cặp số: 48,84
[203] Cặp số: 48,84
[204] Cặp số: 50,05
[205] Cặp số: 52,25
[206] Cặp số: 52,25
[207] Cặp số: 52,25
[208] Cặp số: 52,25
[209] Cặp số: 52,25
[210] Cặp số: 52,25
[211] Cặp số: 52,25
[212] Cặp số: 52,25
[213] Cặp số: 53,35
[214] Cặp số: 53,35
[215] Cặp số: 53,35
[216] Cặp số: 53,35
[217] Cặp số: 53,35
[218] Cặp số: 54,45
[219] Cặp số: 54,45
[220] Cặp số: 54,45
[221] Cặp số: 56,65
[222] Cặp số: 56,65
[223] Cặp số: 57,75
[224] Cặp số: 57,75
[225] Cặp số: 57,75
[226] Cặp số: 57,75
[227] Cặp số: 57,75
[228] Cặp số: 57,75
[229] Cặp số: 57,75
[230] Cặp số: 58,85
[231] Cặp số: 58,85
[232] Cặp số: 58,85
[233] Cặp số: 60,06
[234] Cặp số: 60,06
[235] Cặp số: 60,06
[236] Cặp số: 62,26
[237] Cặp số: 62,26
[238] Cặp số: 62,26
[239] Cặp số: 62,26
[240] Cặp số: 62,26
[241] Cặp số: 62,26
[242] Cặp số: 63,36
[243] Cặp số: 64,46
[244] Cặp số: 64,46
[245] Cặp số: 64,46
[246] Cặp số: 64,46
[247] Cặp số: 65,56
[248] Cặp số: 66,66
[249] Cặp số: 67,76
[250] Cặp số: 67,76
[251] Cặp số: 67,76
[252] Cặp số: 68,86
[253] Cặp số: 68,86
[254] Cặp số: 69,96
[255] Cặp số: 70,07
[256] Cặp số: 70,07
[257] Cặp số: 70,07
[258] Cặp số: 70,07
[259] Cặp số: 70,07
[260] Cặp số: 70,07
[261] Cặp số: 70,07
[262] Cặp số: 70,07
[263] Cặp số: 70,07
[264] Cặp số: 70,07
[265] Cặp số: 70,07
[266] Cặp số: 71,17
[267] Cặp số: 71,17
[268] Cặp số: 71,17
[269] Cặp số: 71,17
[270] Cặp số: 71,17
[271] Cặp số: 71,17
[272] Cặp số: 71,17
[273] Cặp số: 71,17
[274] Cặp số: 72,27
[275] Cặp số: 72,27
[276] Cặp số: 72,27
[277] Cặp số: 72,27
[278] Cặp số: 72,27
[279] Cặp số: 72,27
[280] Cặp số: 72,27
[281] Cặp số: 72,27
[282] Cặp số: 72,27
[283] Cặp số: 72,27
[284] Cặp số: 72,27
[285] Cặp số: 73,37
[286] Cặp số: 73,37
[287] Cặp số: 74,47
[288] Cặp số: 74,47
[289] Cặp số: 74,47
[290] Cặp số: 74,47
[291] Cặp số: 74,47
[292] Cặp số: 74,47
[293] Cặp số: 74,47
[294] Cặp số: 74,47
[295] Cặp số: 75,57
[296] Cặp số: 75,57
[297] Cặp số: 75,57
[298] Cặp số: 75,57
[299] Cặp số: 75,57
[300] Cặp số: 75,57
[301] Cặp số: 75,57
[302] Cặp số: 76,67
[303] Cặp số: 76,67
[304] Cặp số: 76,67
[305] Cặp số: 77,77
[306] Cặp số: 77,77
[307] Cặp số: 79,97
[308] Cặp số: 79,97
[309] Cặp số: 79,97
[310] Cặp số: 79,97
[311] Cặp số: 79,97
[312] Cặp số: 79,97
[313] Cặp số: 79,97
[314] Cặp số: 79,97
[315] Cặp số: 79,97
[316] Cặp số: 79,97
[317] Cặp số: 79,97
[318] Cặp số: 79,97
[319] Cặp số: 80,08
[320] Cặp số: 80,08
[321] Cặp số: 80,08
[322] Cặp số: 80,08
[323] Cặp số: 84,48
[324] Cặp số: 84,48
[325] Cặp số: 86,68
[326] Cặp số: 86,68
[327] Cặp số: 87,78
[328] Cặp số: 87,78
[329] Cặp số: 87,78
[330] Cặp số: 87,78
[331] Cặp số: 92,29
[332] Cặp số: 92,29
[333] Cặp số: 92,29
[334] Cặp số: 92,29
[335] Cặp số: 92,29
[336] Cặp số: 92,29
[337] Cặp số: 93,39
[338] Cặp số: 93,39
[339] Cặp số: 93,39
[340] Cặp số: 93,39
[341] Cặp số: 93,39
[342] Cặp số: 93,39
[343] Cặp số: 94,49
[344] Cặp số: 94,49
[345] Cặp số: 94,49
[346] Cặp số: 96,69
[347] Cặp số: 96,69
[348] Cặp số: 96,69
[349] Cặp số: 96,69
[350] Cặp số: 97,79
[351] Cặp số: 97,79
[352] Cặp số: 97,79
[353] Cặp số: 97,79
[354] Cặp số: 97,79
[355] Cặp số: 98,89

Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 3 lần
Cặp số 01 xuất hiện 1 lần
Cặp số 02 xuất hiện 5 lần
Cặp số 03 xuất hiện 6 lần
Cặp số 04 xuất hiện 4 lần
Cặp số 05 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06 xuất hiện 2 lần
Cặp số 07 xuất hiện 4 lần
Cặp số 08 xuất hiện 5 lần
Cặp số 12 xuất hiện 5 lần
Cặp số 13 xuất hiện 5 lần
Cặp số 14 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16 xuất hiện 3 lần
Cặp số 17 xuất hiện 5 lần
Cặp số 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 20 xuất hiện 6 lần
Cặp số 21 xuất hiện 4 lần
Cặp số 22 xuất hiện 14 lần
Cặp số 23 xuất hiện 8 lần
Cặp số 24 xuất hiện 6 lần
Cặp số 25 xuất hiện 3 lần
Cặp số 26 xuất hiện 3 lần
Cặp số 27 xuất hiện 10 lần
Cặp số 28 xuất hiện 5 lần
Cặp số 29 xuất hiện 7 lần
Cặp số 30 xuất hiện 5 lần
Cặp số 32 xuất hiện 4 lần
Cặp số 33 xuất hiện 3 lần
Cặp số 34 xuất hiện 7 lần
Cặp số 36 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37 xuất hiện 3 lần
Cặp số 38 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 40 xuất hiện 4 lần
Cặp số 41 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42 xuất hiện 5 lần
Cặp số 43 xuất hiện 9 lần
Cặp số 44 xuất hiện 5 lần
Cặp số 45 xuất hiện 6 lần
Cặp số 46 xuất hiện 2 lần
Cặp số 47 xuất hiện 4 lần
Cặp số 48 xuất hiện 7 lần
Cặp số 50 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52 xuất hiện 8 lần
Cặp số 53 xuất hiện 7 lần
Cặp số 54 xuất hiện 3 lần
Cặp số 56 xuất hiện 3 lần
Cặp số 57 xuất hiện 8 lần
Cặp số 58 xuất hiện 3 lần
Cặp số 60 xuất hiện 3 lần
Cặp số 61 xuất hiện 1 lần
Cặp số 62 xuất hiện 7 lần
Cặp số 63 xuất hiện 2 lần
Cặp số 64 xuất hiện 4 lần
Cặp số 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67 xuất hiện 3 lần
Cặp số 68 xuất hiện 3 lần
Cặp số 69 xuất hiện 2 lần
Cặp số 70 xuất hiện 11 lần
Cặp số 71 xuất hiện 8 lần
Cặp số 72 xuất hiện 12 lần
Cặp số 73 xuất hiện 2 lần
Cặp số 74 xuất hiện 8 lần
Cặp số 75 xuất hiện 7 lần
Cặp số 76 xuất hiện 3 lần
Cặp số 77 xuất hiện 2 lần
Cặp số 79 xuất hiện 14 lần
Cặp số 80 xuất hiện 4 lần
Cặp số 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 86 xuất hiện 2 lần
Cặp số 87 xuất hiện 4 lần
Cặp số 90 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92 xuất hiện 6 lần
Cặp số 93 xuất hiện 6 lần
Cặp số 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 96 xuất hiện 4 lần
Cặp số 97 xuất hiện 5 lần
Cặp số 98 xuất hiện 1 lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com