Soi cầu lô trượt

Soi cầu lô trượt sẽ dự đoán được các cặp số không xuất hiện trong lần quay kế tiếp. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy và kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu trượt cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu trượt cả cặp, không xuất hiện trong 27 giải là cầu trượt đúng.
- Cầu trượt Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu trượt Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.
Biên ngày soi cầu (Ngày/Tháng/Năm): Số ngày cầu chạy:
Kiểu soi:

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 2 ngày
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Có 1346 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 47
[002] Cặp số: 46
[003] Cặp số: 40
[004] Cặp số: 41
[005] Cặp số: 45
[006] Cặp số: 48
[007] Cặp số: 40
[008] Cặp số: 45
[009] Cặp số: 48
[010] Cặp số: 41
[011] Cặp số: 44
[012] Cặp số: 43
[013] Cặp số: 42
[014] Cặp số: 43
[015] Cặp số: 43
[016] Cặp số: 46
[017] Cặp số: 46
[018] Cặp số: 45
[019] Cặp số: 40
[020] Cặp số: 49
[021] Cặp số: 42
[022] Cặp số: 44
[023] Cặp số: 48
[024] Cặp số: 42
[025] Cặp số: 49
[026] Cặp số: 46
[027] Cặp số: 41
[028] Cặp số: 76
[029] Cặp số: 79
[030] Cặp số: 76
[031] Cặp số: 77
[032] Cặp số: 75
[033] Cặp số: 73
[034] Cặp số: 70
[035] Cặp số: 78
[036] Cặp số: 71
[037] Cặp số: 74
[038] Cặp số: 75
[039] Cặp số: 76
[040] Cặp số: 76
[041] Cặp số: 70
[042] Cặp số: 73
[043] Cặp số: 70
[044] Cặp số: 73
[045] Cặp số: 79
[046] Cặp số: 70
[047] Cặp số: 74
[048] Cặp số: 77
[049] Cặp số: 71
[050] Cặp số: 79
[051] Cặp số: 76
[052] Cặp số: 72
[053] Cặp số: 78
[054] Cặp số: 71
[055] Cặp số: 09
[056] Cặp số: 05
[057] Cặp số: 06
[058] Cặp số: 06
[059] Cặp số: 09
[060] Cặp số: 02
[061] Cặp số: 09
[062] Cặp số: 04
[063] Cặp số: 08
[064] Cặp số: 03
[065] Cặp số: 01
[066] Cặp số: 03
[067] Cặp số: 01
[068] Cặp số: 08
[069] Cặp số: 07
[070] Cặp số: 03
[071] Cặp số: 02
[072] Cặp số: 08
[073] Cặp số: 05
[074] Cặp số: 00
[075] Cặp số: 09
[076] Cặp số: 02
[077] Cặp số: 02
[078] Cặp số: 04
[079] Cặp số: 01
[080] Cặp số: 00
[081] Cặp số: 03
[082] Cặp số: 69
[083] Cặp số: 66
[084] Cặp số: 67
[085] Cặp số: 69
[086] Cặp số: 62
[087] Cặp số: 60
[088] Cặp số: 69
[089] Cặp số: 68
[090] Cặp số: 60
[091] Cặp số: 60
[092] Cặp số: 68
[093] Cặp số: 61
[094] Cặp số: 62
[095] Cặp số: 63
[096] Cặp số: 67
[097] Cặp số: 67
[098] Cặp số: 65
[099] Cặp số: 63
[100] Cặp số: 62
[101] Cặp số: 66
[102] Cặp số: 65
[103] Cặp số: 63
[104] Cặp số: 60
[105] Cặp số: 64
[106] Cặp số: 65
[107] Cặp số: 67
[108] Cặp số: 60
[109] Cặp số: 68
[110] Cặp số: 61
[111] Cặp số: 62
[112] Cặp số: 60
[113] Cặp số: 95
[114] Cặp số: 96
[115] Cặp số: 90
[116] Cặp số: 90
[117] Cặp số: 98
[118] Cặp số: 95
[119] Cặp số: 90
[120] Cặp số: 93
[121] Cặp số: 90
[122] Cặp số: 91
[123] Cặp số: 92
[124] Cặp số: 99
[125] Cặp số: 93
[126] Cặp số: 97
[127] Cặp số: 94
[128] Cặp số: 98
[129] Cặp số: 93
[130] Cặp số: 94
[131] Cặp số: 96
[132] Cặp số: 90
[133] Cặp số: 95
[134] Cặp số: 98
[135] Cặp số: 98
[136] Cặp số: 90
[137] Cặp số: 91
[138] Cặp số: 96
[139] Cặp số: 92
[140] Cặp số: 92
[141] Cặp số: 95
[142] Cặp số: 96
[143] Cặp số: 96
[144] Cặp số: 97
[145] Cặp số: 99
[146] Cặp số: 92
[147] Cặp số: 97
[148] Cặp số: 90
[149] Cặp số: 91
[150] Cặp số: 99
[151] Cặp số: 98
[152] Cặp số: 90
[153] Cặp số: 90
[154] Cặp số: 90
[155] Cặp số: 91
[156] Cặp số: 99
[157] Cặp số: 91
[158] Cặp số: 96
[159] Cặp số: 97
[160] Cặp số: 97
[161] Cặp số: 97
[162] Cặp số: 94
[163] Cặp số: 95
[164] Cặp số: 92
[165] Cặp số: 98
[166] Cặp số: 95
[167] Cặp số: 93
[168] Cặp số: 94
[169] Cặp số: 95
[170] Cặp số: 97
[171] Cặp số: 98
[172] Cặp số: 96
[173] Cặp số: 91
[174] Cặp số: 90
[175] Cặp số: 90
[176] Cặp số: 53
[177] Cặp số: 56
[178] Cặp số: 57
[179] Cặp số: 55
[180] Cặp số: 50
[181] Cặp số: 50
[182] Cặp số: 58
[183] Cặp số: 50
[184] Cặp số: 50
[185] Cặp số: 54
[186] Cặp số: 53
[187] Cặp số: 51
[188] Cặp số: 59
[189] Cặp số: 56
[190] Cặp số: 59
[191] Cặp số: 51
[192] Cặp số: 56
[193] Cặp số: 55
[194] Cặp số: 53
[195] Cặp số: 53
[196] Cặp số: 58
[197] Cặp số: 57
[198] Cặp số: 54
[199] Cặp số: 53
[200] Cặp số: 56
[201] Cặp số: 55
[202] Cặp số: 53
[203] Cặp số: 59
[204] Cặp số: 50
[205] Cặp số: 52
[206] Cặp số: 55
[207] Cặp số: 57
[208] Cặp số: 58
[209] Cặp số: 58
[210] Cặp số: 50
[211] Cặp số: 51
[212] Cặp số: 54
[213] Cặp số: 53
[214] Cặp số: 52
[215] Cặp số: 52
[216] Cặp số: 56
[217] Cặp số: 50
[218] Cặp số: 53
[219] Cặp số: 51
[220] Cặp số: 36
[221] Cặp số: 37
[222] Cặp số: 30
[223] Cặp số: 38
[224] Cặp số: 38
[225] Cặp số: 33
[226] Cặp số: 32
[227] Cặp số: 30
[228] Cặp số: 33
[229] Cặp số: 39
[230] Cặp số: 38
[231] Cặp số: 39
[232] Cặp số: 32
[233] Cặp số: 38
[234] Cặp số: 66
[235] Cặp số: 67
[236] Cặp số: 60
[237] Cặp số: 68
[238] Cặp số: 60
[239] Cặp số: 65
[240] Cặp số: 63
[241] Cặp số: 63
[242] Cặp số: 66
[243] Cặp số: 65
[244] Cặp số: 63
[245] Cặp số: 62
[246] Cặp số: 67
[247] Cặp số: 60
[248] Cặp số: 61
[249] Cặp số: 64
[250] Cặp số: 66
[251] Cặp số: 66
[252] Cặp số: 67
[253] Cặp số: 60
[254] Cặp số: 60
[255] Cặp số: 62
[256] Cặp số: 67
[257] Cặp số: 69
[258] Cặp số: 64
[259] Cặp số: 68
[260] Cặp số: 65
[261] Cặp số: 60
[262] Cặp số: 63
[263] Cặp số: 64
[264] Cặp số: 61
[265] Cặp số: 66
[266] Cặp số: 61
[267] Cặp số: 69
[268] Cặp số: 61
[269] Cặp số: 65
[270] Cặp số: 65
[271] Cặp số: 63
[272] Cặp số: 61
[273] Cặp số: 64
[274] Cặp số: 68
[275] Cặp số: 67
[276] Cặp số: 64
[277] Cặp số: 63
[278] Cặp số: 64
[279] Cặp số: 68
[280] Cặp số: 66
[281] Cặp số: 65
[282] Cặp số: 63
[283] Cặp số: 69
[284] Cặp số: 60
[285] Cặp số: 62
[286] Cặp số: 67
[287] Cặp số: 68
[288] Cặp số: 68
[289] Cặp số: 60
[290] Cặp số: 61
[291] Cặp số: 64
[292] Cặp số: 66
[293] Cặp số: 61
[294] Cặp số: 62
[295] Cặp số: 60
[296] Cặp số: 60
[297] Cặp số: 63
[298] Cặp số: 61
[299] Cặp số: 60
[300] Cặp số: 62
[301] Cặp số: 69
[302] Cặp số: 63
[303] Cặp số: 62
[304] Cặp số: 67
[305] Cặp số: 68
[306] Cặp số: 60
[307] Cặp số: 63
[308] Cặp số: 61
[309] Cặp số: 64
[310] Cặp số: 63
[311] Cặp số: 63
[312] Cặp số: 66
[313] Cặp số: 64
[314] Cặp số: 65
[315] Cặp số: 63
[316] Cặp số: 60
[317] Cặp số: 64
[318] Cặp số: 67
[319] Cặp số: 68
[320] Cặp số: 61
[321] Cặp số: 66
[322] Cặp số: 62
[323] Cặp số: 72
[324] Cặp số: 79
[325] Cặp số: 70
[326] Cặp số: 73
[327] Cặp số: 75
[328] Cặp số: 73
[329] Cặp số: 77
[330] Cặp số: 74
[331] Cặp số: 74
[332] Cặp số: 76
[333] Cặp số: 75
[334] Cặp số: 79
[335] Cặp số: 79
[336] Cặp số: 74
[337] Cặp số: 77
[338] Cặp số: 70
[339] Cặp số: 71
[340] Cặp số: 76
[341] Cặp số: 71
[342] Cặp số: 72
[343] Cặp số: 78
[344] Cặp số: 55
[345] Cặp số: 59
[346] Cặp số: 52
[347] Cặp số: 59
[348] Cặp số: 00
[349] Cặp số: 04
[350] Cặp số: 00
[351] Cặp số: 00
[352] Cặp số: 03
[353] Cặp số: 01
[354] Cặp số: 09
[355] Cặp số: 03
[356] Cặp số: 02
[357] Cặp số: 08
[358] Cặp số: 00
[359] Cặp số: 09
[360] Cặp số: 02
[361] Cặp số: 08
[362] Cặp số: 02
[363] Cặp số: 04
[364] Cặp số: 06
[365] Cặp số: 03
[366] Cặp số: 09
[367] Cặp số: 02
[368] Cặp số: 07
[369] Cặp số: 00
[370] Cặp số: 09
[371] Cặp số: 04
[372] Cặp số: 08
[373] Cặp số: 05
[374] Cặp số: 00
[375] Cặp số: 00
[376] Cặp số: 04
[377] Cặp số: 03
[378] Cặp số: 08
[379] Cặp số: 03
[380] Cặp số: 09
[381] Cặp số: 01
[382] Cặp số: 05
[383] Cặp số: 06
[384] Cặp số: 03
[385] Cặp số: 01
[386] Cặp số: 04
[387] Cặp số: 03
[388] Cặp số: 07
[389] Cặp số: 07
[390] Cặp số: 04
[391] Cặp số: 03
[392] Cặp số: 02
[393] Cặp số: 08
[394] Cặp số: 05
[395] Cặp số: 00
[396] Cặp số: 09
[397] Cặp số: 02
[398] Cặp số: 08
[399] Cặp số: 08
[400] Cặp số: 02
[401] Cặp số: 04
[402] Cặp số: 01
[403] Cặp số: 00
[404] Cặp số: 02
[405] Cặp số: 03
[406] Cặp số: 90
[407] Cặp số: 99
[408] Cặp số: 98
[409] Cặp số: 90
[410] Cặp số: 91
[411] Cặp số: 92
[412] Cặp số: 95
[413] Cặp số: 93
[414] Cặp số: 97
[415] Cặp số: 95
[416] Cặp số: 96
[417] Cặp số: 96
[418] Cặp số: 95
[419] Cặp số: 92
[420] Cặp số: 97
[421] Cặp số: 90
[422] Cặp số: 91
[423] Cặp số: 94
[424] Cặp số: 98
[425] Cặp số: 96
[426] Cặp số: 92
[427] Cặp số: 96
[428] Cặp số: 70
[429] Cặp số: 73
[430] Cặp số: 74
[431] Cặp số: 79
[432] Cặp số: 70
[433] Cặp số: 70
[434] Cặp số: 76
[435] Cặp số: 72
[436] Cặp số: 29
[437] Cặp số: 28
[438] Cặp số: 20
[439] Cặp số: 24
[440] Cặp số: 21
[441] Cặp số: 25
[442] Cặp số: 25
[443] Cặp số: 23
[444] Cặp số: 21
[445] Cặp số: 27
[446] Cặp số: 23
[447] Cặp số: 26
[448] Cặp số: 25
[449] Cặp số: 23
[450] Cặp số: 22
[451] Cặp số: 27
[452] Cặp số: 20
[453] Cặp số: 21
[454] Cặp số: 24
[455] Cặp số: 21
[456] Cặp số: 22
[457] Cặp số: 20
[458] Cặp số: 21
[459] Cặp số: 75
[460] Cặp số: 75
[461] Cặp số: 70
[462] Cặp số: 73
[463] Cặp số: 72
[464] Cặp số: 79
[465] Cặp số: 78
[466] Cặp số: 73
[467] Cặp số: 76
[468] Cặp số: 76
[469] Cặp số: 70
[470] Cặp số: 72
[471] Cặp số: 75
[472] Cặp số: 77
[473] Cặp số: 78
[474] Cặp số: 70
[475] Cặp số: 71
[476] Cặp số: 74
[477] Cặp số: 78
[478] Cặp số: 76
[479] Cặp số: 72
[480] Cặp số: 73
[481] Cặp số: 09
[482] Cặp số: 08
[483] Cặp số: 00
[484] Cặp số: 04
[485] Cặp số: 05
[486] Cặp số: 03
[487] Cặp số: 03
[488] Cặp số: 07
[489] Cặp số: 07
[490] Cặp số: 05
[491] Cặp số: 03
[492] Cặp số: 02
[493] Cặp số: 06
[494] Cặp số: 05
[495] Cặp số: 03
[496] Cặp số: 02
[497] Cặp số: 05
[498] Cặp số: 07
[499] Cặp số: 01
[500] Cặp số: 04
[501] Cặp số: 01
[502] Cặp số: 13
[503] Cặp số: 10
[504] Cặp số: 11
[505] Cặp số: 15
[506] Cặp số: 16
[507] Cặp số: 19
[508] Cặp số: 10
[509] Cặp số: 17
[510] Cặp số: 11
[511] Cặp số: 98
[512] Cặp số: 90
[513] Cặp số: 90
[514] Cặp số: 91
[515] Cặp số: 95
[516] Cặp số: 91
[517] Cặp số: 93
[518] Cặp số: 97
[519] Cặp số: 97
[520] Cặp số: 95
[521] Cặp số: 93
[522] Cặp số: 92
[523] Cặp số: 95
[524] Cặp số: 93
[525] Cặp số: 92
[526] Cặp số: 95
[527] Cặp số: 97
[528] Cặp số: 90
[529] Cặp số: 94
[530] Cặp số: 91
[531] Cặp số: 92
[532] Cặp số: 90
[533] Cặp số: 54
[534] Cặp số: 55
[535] Cặp số: 53
[536] Cặp số: 50
[537] Cặp số: 54
[538] Cặp số: 51
[539] Cặp số: 52
[540] Cặp số: 51
[541] Cặp số: 56
[542] Cặp số: 53
[543] Cặp số: 57
[544] Cặp số: 52
[545] Cặp số: 56
[546] Cặp số: 50
[547] Cặp số: 53
[548] Cặp số: 57
[549] Cặp số: 51
[550] Cặp số: 52
[551] Cặp số: 58
[552] Cặp số: 51
[553] Cặp số: 48
[554] Cặp số: 45
[555] Cặp số: 40
[556] Cặp số: 43
[557] Cặp số: 41
[558] Cặp số: 42
[559] Cặp số: 43
[560] Cặp số: 44
[561] Cặp số: 43
[562] Cặp số: 44
[563] Cặp số: 46
[564] Cặp số: 40
[565] Cặp số: 48
[566] Cặp số: 41
[567] Cặp số: 46
[568] Cặp số: 42
[569] Cặp số: 42
[570] Cặp số: 80
[571] Cặp số: 83
[572] Cặp số: 80
[573] Cặp số: 83
[574] Cặp số: 80
[575] Cặp số: 88
[576] Cặp số: 83
[577] Cặp số: 89
[578] Cặp số: 85
[579] Cặp số: 85
[580] Cặp số: 83
[581] Cặp số: 81
[582] Cặp số: 87
[583] Cặp số: 87
[584] Cặp số: 85
[585] Cặp số: 83
[586] Cặp số: 82
[587] Cặp số: 88
[588] Cặp số: 86
[589] Cặp số: 85
[590] Cặp số: 83
[591] Cặp số: 89
[592] Cặp số: 80
[593] Cặp số: 89
[594] Cặp số: 82
[595] Cặp số: 87
[596] Cặp số: 88
[597] Cặp số: 82
[598] Cặp số: 81
[599] Cặp số: 84
[600] Cặp số: 86
[601] Cặp số: 81
[602] Cặp số: 82
[603] Cặp số: 80
[604] Cặp số: 88
[605] Cặp số: 83
[606] Cặp số: 50
[607] Cặp số: 54
[608] Cặp số: 59
[609] Cặp số: 51
[610] Cặp số: 58
[611] Cặp số: 53
[612] Cặp số: 58
[613] Cặp số: 50
[614] Cặp số: 52
[615] Cặp số: 58
[616] Cặp số: 54
[617] Cặp số: 50
[618] Cặp số: 53
[619] Cặp số: 05
[620] Cặp số: 03
[621] Cặp số: 04
[622] Cặp số: 00
[623] Cặp số: 01
[624] Cặp số: 08
[625] Cặp số: 03
[626] Cặp số: 01
[627] Cặp số: 05
[628] Cặp số: 03
[629] Cặp số: 01
[630] Cặp số: 04
[631] Cặp số: 07
[632] Cặp số: 04
[633] Cặp số: 03
[634] Cặp số: 02
[635] Cặp số: 08
[636] Cặp số: 06
[637] Cặp số: 05
[638] Cặp số: 00
[639] Cặp số: 03
[640] Cặp số: 03
[641] Cặp số: 09
[642] Cặp số: 00
[643] Cặp số: 09
[644] Cặp số: 02
[645] Cặp số: 07
[646] Cặp số: 08
[647] Cặp số: 08
[648] Cặp số: 02
[649] Cặp số: 01
[650] Cặp số: 04
[651] Cặp số: 06
[652] Cặp số: 01
[653] Cặp số: 02
[654] Cặp số: 00
[655] Cặp số: 08
[656] Cặp số: 03
[657] Cặp số: 01
[658] Cặp số: 51
[659] Cặp số: 58
[660] Cặp số: 54
[661] Cặp số: 56
[662] Cặp số: 52
[663] Cặp số: 59
[664] Cặp số: 57
[665] Cặp số: 53
[666] Cặp số: 56
[667] Cặp số: 56
[668] Cặp số: 52
[669] Cặp số: 50
[670] Cặp số: 55
[671] Cặp số: 54
[672] Cặp số: 58
[673] Cặp số: 56
[674] Cặp số: 56
[675] Cặp số: 51
[676] Cặp số: 30
[677] Cặp số: 34
[678] Cặp số: 38
[679] Cặp số: 31
[680] Cặp số: 39
[681] Cặp số: 34
[682] Cặp số: 33
[683] Cặp số: 32
[684] Cặp số: 31
[685] Cặp số: 36
[686] Cặp số: 33
[687] Cặp số: 33
[688] Cặp số: 37
[689] Cặp số: 32
[690] Cặp số: 36
[691] Cặp số: 35
[692] Cặp số: 30
[693] Cặp số: 33
[694] Cặp số: 33
[695] Cặp số: 39
[696] Cặp số: 34
[697] Cặp số: 35
[698] Cặp số: 37
[699] Cặp số: 38
[700] Cặp số: 31
[701] Cặp số: 39
[702] Cặp số: 32
[703] Cặp số: 38
[704] Cặp số: 03
[705] Cặp số: 00
[706] Cặp số: 01
[707] Cặp số: 01
[708] Cặp số: 02
[709] Cặp số: 03
[710] Cặp số: 07
[711] Cặp số: 07
[712] Cặp số: 04
[713] Cặp số: 05
[714] Cặp số: 06
[715] Cặp số: 06
[716] Cặp số: 05
[717] Cặp số: 00
[718] Cặp số: 00
[719] Cặp số: 02
[720] Cặp số: 07
[721] Cặp số: 08
[722] Cặp số: 08
[723] Cặp số: 01
[724] Cặp số: 04
[725] Cặp số: 08
[726] Cặp số: 02
[727] Cặp số: 03
[728] Cặp số: 33
[729] Cặp số: 32
[730] Cặp số: 39
[731] Cặp số: 38
[732] Cặp số: 32
[733] Cặp số: 38
[734] Cặp số: 43
[735] Cặp số: 40
[736] Cặp số: 41
[737] Cặp số: 49
[738] Cặp số: 45
[739] Cặp số: 47
[740] Cặp số: 41
[741] Cặp số: 48
[742] Cặp số: 43
[743] Cặp số: 45
[744] Cặp số: 45
[745] Cặp số: 48
[746] Cặp số: 41
[747] Cặp số: 46
[748] Cặp số: 41
[749] Cặp số: 31
[750] Cặp số: 36
[751] Cặp số: 33
[752] Cặp số: 33
[753] Cặp số: 37
[754] Cặp số: 34
[755] Cặp số: 33
[756] Cặp số: 32
[757] Cặp số: 35
[758] Cặp số: 30
[759] Cặp số: 32
[760] Cặp số: 38
[761] Cặp số: 38
[762] Cặp số: 34
[763] Cặp số: 32
[764] Cặp số: 33
[765] Cặp số: 01
[766] Cặp số: 09
[767] Cặp số: 08
[768] Cặp số: 04
[769] Cặp số: 02
[770] Cặp số: 01
[771] Cặp số: 06
[772] Cặp số: 05
[773] Cặp số: 03
[774] Cặp số: 07
[775] Cặp số: 03
[776] Cặp số: 07
[777] Cặp số: 03
[778] Cặp số: 06
[779] Cặp số: 06
[780] Cặp số: 05
[781] Cặp số: 03
[782] Cặp số: 09
[783] Cặp số: 00
[784] Cặp số: 05
[785] Cặp số: 05
[786] Cặp số: 07
[787] Cặp số: 08
[788] Cặp số: 00
[789] Cặp số: 01
[790] Cặp số: 03
[791] Cặp số: 08
[792] Cặp số: 02
[793] Cặp số: 00
[794] Cặp số: 81
[795] Cặp số: 84
[796] Cặp số: 86
[797] Cặp số: 83
[798] Cặp số: 85
[799] Cặp số: 84
[800] Cặp số: 89
[801] Cặp số: 87
[802] Cặp số: 81
[803] Cặp số: 86
[804] Cặp số: 19
[805] Cặp số: 14
[806] Cặp số: 11
[807] Cặp số: 16
[808] Cặp số: 15
[809] Cặp số: 13
[810] Cặp số: 17
[811] Cặp số: 13
[812] Cặp số: 12
[813] Cặp số: 16
[814] Cặp số: 16
[815] Cặp số: 13
[816] Cặp số: 10
[817] Cặp số: 19
[818] Cặp số: 12
[819] Cặp số: 10
[820] Cặp số: 15
[821] Cặp số: 14
[822] Cặp số: 16
[823] Cặp số: 11
[824] Cặp số: 17
[825] Cặp số: 13
[826] Cặp số: 12
[827] Cặp số: 14
[828] Cặp số: 18
[829] Cặp số: 10
[830] Cặp số: 15
[831] Cặp số: 17
[832] Cặp số: 10
[833] Cặp số: 18
[834] Cặp số: 83
[835] Cặp số: 82
[836] Cặp số: 85
[837] Cặp số: 80
[838] Cặp số: 89
[839] Cặp số: 80
[840] Cặp số: 86
[841] Cặp số: 82
[842] Cặp số: 82
[843] Cặp số: 86
[844] Cặp số: 88
[845] Cặp số: 95
[846] Cặp số: 96
[847] Cặp số: 99
[848] Cặp số: 90
[849] Cặp số: 97
[850] Cặp số: 91
[851] Cặp số: 89
[852] Cặp số: 82
[853] Cặp số: 46
[854] Cặp số: 45
[855] Cặp số: 43
[856] Cặp số: 46
[857] Cặp số: 44
[858] Cặp số: 46
[859] Cặp số: 49
[860] Cặp số: 40
[861] Cặp số: 45
[862] Cặp số: 40
[863] Cặp số: 41
[864] Cặp số: 46
[865] Cặp số: 42
[866] Cặp số: 41
[867] Cặp số: 63
[868] Cặp số: 63
[869] Cặp số: 66
[870] Cặp số: 66
[871] Cặp số: 65
[872] Cặp số: 69
[873] Cặp số: 62
[874] Cặp số: 64
[875] Cặp số: 69
[876] Cặp số: 64
[877] Cặp số: 68
[878] Cặp số: 61
[879] Cặp số: 31
[880] Cặp số: 39
[881] Cặp số: 35
[882] Cặp số: 38
[883] Cặp số: 34
[884] Cặp số: 33
[885] Cặp số: 39
[886] Cặp số: 38
[887] Cặp số: 38
[888] Cặp số: 32
[889] Cặp số: 30
[890] Cặp số: 33
[891] Cặp số: 32
[892] Cặp số: 38
[893] Cặp số: 13
[894] Cặp số: 11
[895] Cặp số: 17
[896] Cặp số: 16
[897] Cặp số: 16
[898] Cặp số: 15
[899] Cặp số: 10
[900] Cặp số: 19
[901] Cặp số: 12
[902] Cặp số: 17
[903] Cặp số: 10
[904] Cặp số: 11
[905] Cặp số: 14
[906] Cặp số: 18
[907] Cặp số: 11
[908] Cặp số: 12
[909] Cặp số: 12
[910] Cặp số: 18
[911] Cặp số: 21
[912] Cặp số: 26
[913] Cặp số: 27
[914] Cặp số: 25
[915] Cặp số: 22
[916] Cặp số: 28
[917] Cặp số: 25
[918] Cặp số: 27
[919] Cặp số: 21
[920] Cặp số: 22
[921] Cặp số: 20
[922] Cặp số: 22
[923] Cặp số: 23
[924] Cặp số: 91
[925] Cặp số: 93
[926] Cặp số: 94
[927] Cặp số: 94
[928] Cặp số: 93
[929] Cặp số: 92
[930] Cặp số: 96
[931] Cặp số: 98
[932] Cặp số: 95
[933] Cặp số: 90
[934] Cặp số: 90
[935] Cặp số: 99
[936] Cặp số: 92
[937] Cặp số: 98
[938] Cặp số: 98
[939] Cặp số: 94
[940] Cặp số: 93
[941] Cặp số: 91
[942] Cặp số: 17
[943] Cặp số: 18
[944] Cặp số: 13
[945] Cặp số: 16
[946] Cặp số: 15
[947] Cặp số: 18
[948] Cặp số: 10
[949] Cặp số: 11
[950] Cặp số: 16
[951] Cặp số: 12
[952] Cặp số: 53
[953] Cặp số: 51
[954] Cặp số: 57
[955] Cặp số: 53
[956] Cặp số: 52
[957] Cặp số: 55
[958] Cặp số: 59
[959] Cặp số: 52
[960] Cặp số: 54
[961] Cặp số: 51
[962] Cặp số: 50
[963] Cặp số: 67
[964] Cặp số: 66
[965] Cặp số: 66
[966] Cặp số: 60
[967] Cặp số: 62
[968] Cặp số: 67
[969] Cặp số: 68
[970] Cặp số: 61
[971] Cặp số: 64
[972] Cặp số: 68
[973] Cặp số: 63
[974] Cặp số: 53
[975] Cặp số: 53
[976] Cặp số: 54
[977] Cặp số: 55
[978] Cặp số: 53
[979] Cặp số: 50
[980] Cặp số: 59
[981] Cặp số: 54
[982] Cặp số: 58
[983] Cặp số: 51
[984] Cặp số: 56
[985] Cặp số: 51
[986] Cặp số: 31
[987] Cặp số: 38
[988] Cặp số: 37
[989] Cặp số: 35
[990] Cặp số: 32
[991] Cặp số: 34
[992] Cặp số: 38
[993] Cặp số: 36
[994] Cặp số: 33
[995] Cặp số: 39
[996] Cặp số: 38
[997] Cặp số: 30
[998] Cặp số: 31
[999] Cặp số: 31
[1000] Cặp số: 30
[1001] Cặp số: 73
[1002] Cặp số: 77
[1003] Cặp số: 73
[1004] Cặp số: 72
[1005] Cặp số: 76
[1006] Cặp số: 77
[1007] Cặp số: 71
[1008] Cặp số: 78
[1009] Cặp số: 71
[1010] Cặp số: 17
[1011] Cặp số: 13
[1012] Cặp số: 16
[1013] Cặp số: 15
[1014] Cặp số: 12
[1015] Cặp số: 14
[1016] Cặp số: 16
[1017] Cặp số: 11
[1018] Cặp số: 10
[1019] Cặp số: 11
[1020] Cặp số: 48
[1021] Cặp số: 43
[1022] Cặp số: 48
[1023] Cặp số: 40
[1024] Cặp số: 42
[1025] Cặp số: 48
[1026] Cặp số: 44
[1027] Cặp số: 43
[1028] Cặp số: 37
[1029] Cặp số: 35
[1030] Cặp số: 30
[1031] Cặp số: 32
[1032] Cặp số: 37
[1033] Cặp số: 38
[1034] Cặp số: 31
[1035] Cặp số: 33
[1036] Cặp số: 83
[1037] Cặp số: 82
[1038] Cặp số: 88
[1039] Cặp số: 85
[1040] Cặp số: 80
[1041] Cặp số: 89
[1042] Cặp số: 82
[1043] Cặp số: 84
[1044] Cặp số: 80
[1045] Cặp số: 83
[1046] Cặp số: 77
[1047] Cặp số: 75
[1048] Cặp số: 75
[1049] Cặp số: 70
[1050] Cặp số: 72
[1051] Cặp số: 77
[1052] Cặp số: 78
[1053] Cặp số: 71
[1054] Cặp số: 74
[1055] Cặp số: 78
[1056] Cặp số: 73
[1057] Cặp số: 33
[1058] Cặp số: 32
[1059] Cặp số: 36
[1060] Cặp số: 38
[1061] Cặp số: 36
[1062] Cặp số: 39
[1063] Cặp số: 32
[1064] Cặp số: 30
[1065] Cặp số: 32
[1066] Cặp số: 39
[1067] Cặp số: 34
[1068] Cặp số: 31
[1069] Cặp số: 75
[1070] Cặp số: 73
[1071] Cặp số: 72
[1072] Cặp số: 75
[1073] Cặp số: 73
[1074] Cặp số: 72
[1075] Cặp số: 75
[1076] Cặp số: 77
[1077] Cặp số: 70
[1078] Cặp số: 74
[1079] Cặp số: 71
[1080] Cặp số: 72
[1081] Cặp số: 70
[1082] Cặp số: 46
[1083] Cặp số: 44
[1084] Cặp số: 47
[1085] Cặp số: 40
[1086] Cặp số: 41
[1087] Cặp số: 46
[1088] Cặp số: 42
[1089] Cặp số: 48
[1090] Cặp số: 43
[1091] Cặp số: 42
[1092] Cặp số: 48
[1093] Cặp số: 40
[1094] Cặp số: 49
[1095] Cặp số: 42
[1096] Cặp số: 48
[1097] Cặp số: 42
[1098] Cặp số: 44
[1099] Cặp số: 43
[1100] Cặp số: 53
[1101] Cặp số: 52
[1102] Cặp số: 56
[1103] Cặp số: 56
[1104] Cặp số: 55
[1105] Cặp số: 53
[1106] Cặp số: 50
[1107] Cặp số: 55
[1108] Cặp số: 57
[1109] Cặp số: 51
[1110] Cặp số: 58
[1111] Cặp số: 35
[1112] Cặp số: 30
[1113] Cặp số: 30
[1114] Cặp số: 32
[1115] Cặp số: 35
[1116] Cặp số: 37
[1117] Cặp số: 38
[1118] Cặp số: 38
[1119] Cặp số: 36
[1120] Cặp số: 31
[1121] Cặp số: 32
[1122] Cặp số: 33
[1123] Cặp số: 26
[1124] Cặp số: 26
[1125] Cặp số: 25
[1126] Cặp số: 20
[1127] Cặp số: 20
[1128] Cặp số: 22
[1129] Cặp số: 25
[1130] Cặp số: 27
[1131] Cặp số: 28
[1132] Cặp số: 28
[1133] Cặp số: 28
[1134] Cặp số: 20
[1135] Cặp số: 21
[1136] Cặp số: 24
[1137] Cặp số: 28
[1138] Cặp số: 26
[1139] Cặp số: 22
[1140] Cặp số: 22
[1141] Cặp số: 26
[1142] Cặp số: 23
[1143] Cặp số: 64
[1144] Cặp số: 68
[1145] Cặp số: 69
[1146] Cặp số: 66
[1147] Cặp số: 60
[1148] Cặp số: 60
[1149] Cặp số: 45
[1150] Cặp số: 40
[1151] Cặp số: 43
[1152] Cặp số: 49
[1153] Cặp số: 44
[1154] Cặp số: 47
[1155] Cặp số: 41
[1156] Cặp số: 49
[1157] Cặp số: 42
[1158] Cặp số: 42
[1159] Cặp số: 48
[1160] Cặp số: 68
[1161] Cặp số: 65
[1162] Cặp số: 67
[1163] Cặp số: 60
[1164] Cặp số: 60
[1165] Cặp số: 85
[1166] Cặp số: 80
[1167] Cặp số: 80
[1168] Cặp số: 82
[1169] Cặp số: 85
[1170] Cặp số: 87
[1171] Cặp số: 88
[1172] Cặp số: 88
[1173] Cặp số: 80
[1174] Cặp số: 81
[1175] Cặp số: 84
[1176] Cặp số: 88
[1177] Cặp số: 86
[1178] Cặp số: 82
[1179] Cặp số: 83
[1180] Cặp số: 63
[1181] Cặp số: 60
[1182] Cặp số: 69
[1183] Cặp số: 64
[1184] Cặp số: 68
[1185] Cặp số: 61
[1186] Cặp số: 66
[1187] Cặp số: 61
[1188] Cặp số: 53
[1189] Cặp số: 50
[1190] Cặp số: 52
[1191] Cặp số: 57
[1192] Cặp số: 58
[1193] Cặp số: 50
[1194] Cặp số: 54
[1195] Cặp số: 56
[1196] Cặp số: 51
[1197] Cặp số: 50
[1198] Cặp số: 53
[1199] Cặp số: 09
[1200] Cặp số: 05
[1201] Cặp số: 09
[1202] Cặp số: 03
[1203] Cặp số: 02
[1204] Cặp số: 00
[1205] Cặp số: 39
[1206] Cặp số: 39
[1207] Cặp số: 30
[1208] Cặp số: 34
[1209] Cặp số: 37
[1210] Cặp số: 31
[1211] Cặp số: 36
[1212] Cặp số: 36
[1213] Cặp số: 31
[1214] Cặp số: 32
[1215] Cặp số: 38
[1216] Cặp số: 09
[1217] Cặp số: 02
[1218] Cặp số: 00
[1219] Cặp số: 02
[1220] Cặp số: 04
[1221] Cặp số: 06
[1222] Cặp số: 39
[1223] Cặp số: 30
[1224] Cặp số: 35
[1225] Cặp số: 30
[1226] Cặp số: 33
[1227] Cặp số: 32
[1228] Cặp số: 90
[1229] Cặp số: 94
[1230] Cặp số: 95
[1231] Cặp số: 98
[1232] Cặp số: 90
[1233] Cặp số: 91
[1234] Cặp số: 96
[1235] Cặp số: 92
[1236] Cặp số: 02
[1237] Cặp số: 08
[1238] Cặp số: 08
[1239] Cặp số: 04
[1240] Cặp số: 02
[1241] Cặp số: 00
[1242] Cặp số: 03
[1243] Cặp số: 98
[1244] Cặp số: 98
[1245] Cặp số: 98
[1246] Cặp số: 92
[1247] Cặp số: 90
[1248] Cặp số: 93
[1249] Cặp số: 92
[1250] Cặp số: 92
[1251] Cặp số: 96
[1252] Cặp số: 90
[1253] Cặp số: 98
[1254] Cặp số: 28
[1255] Cặp số: 28
[1256] Cặp số: 24
[1257] Cặp số: 26
[1258] Cặp số: 21
[1259] Cặp số: 20
[1260] Cặp số: 22
[1261] Cặp số: 20
[1262] Cặp số: 23
[1263] Cặp số: 04
[1264] Cặp số: 07
[1265] Cặp số: 01
[1266] Cặp số: 09
[1267] Cặp số: 06
[1268] Cặp số: 06
[1269] Cặp số: 02
[1270] Cặp số: 08
[1271] Cặp số: 47
[1272] Cặp số: 40
[1273] Cặp số: 41
[1274] Cặp số: 46
[1275] Cặp số: 46
[1276] Cặp số: 57
[1277] Cặp số: 51
[1278] Cặp số: 57
[1279] Cặp số: 51
[1280] Cặp số: 58
[1281] Cặp số: 52
[1282] Cặp số: 58
[1283] Cặp số: 51
[1284] Cặp số: 78
[1285] Cặp số: 70
[1286] Cặp số: 76
[1287] Cặp số: 78
[1288] Cặp số: 71
[1289] Cặp số: 72
[1290] Cặp số: 70
[1291] Cặp số: 70
[1292] Cặp số: 83
[1293] Cặp số: 82
[1294] Cặp số: 88
[1295] Cặp số: 88
[1296] Cặp số: 82
[1297] Cặp số: 81
[1298] Cặp số: 84
[1299] Cặp số: 82
[1300] Cặp số: 83
[1301] Cặp số: 84
[1302] Cặp số: 82
[1303] Cặp số: 83
[1304] Cặp số: 23
[1305] Cặp số: 26
[1306] Cặp số: 26
[1307] Cặp số: 20
[1308] Cặp số: 01
[1309] Cặp số: 09
[1310] Cặp số: 06
[1311] Cặp số: 01
[1312] Cặp số: 02
[1313] Cặp số: 00
[1314] Cặp số: 00
[1315] Cặp số: 08
[1316] Cặp số: 11
[1317] Cặp số: 12
[1318] Cặp số: 10
[1319] Cặp số: 10
[1320] Cặp số: 96
[1321] Cặp số: 92
[1322] Cặp số: 92
[1323] Cặp số: 46
[1324] Cặp số: 41
[1325] Cặp số: 40
[1326] Cặp số: 42
[1327] Cặp số: 40
[1328] Cặp số: 43
[1329] Cặp số: 32
[1330] Cặp số: 36
[1331] Cặp số: 38
[1332] Cặp số: 66
[1333] Cặp số: 80
[1334] Cặp số: 80
[1335] Cặp số: 60
[1336] Cặp số: 61
[1337] Cặp số: 12
[1338] Cặp số: 10
[1339] Cặp số: 11
[1340] Cặp số: 22
[1341] Cặp số: 20
[1342] Cặp số: 20
[1343] Cặp số: 20
[1344] Cặp số: 28
[1345] Cặp số: 23
[1346] Cặp số: 03
Có 830 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[1347] Cặp số: 00
[1348] Cặp số: 00
[1349] Cặp số: 00
[1350] Cặp số: 00
[1351] Cặp số: 00
[1352] Cặp số: 00
[1353] Cặp số: 00
[1354] Cặp số: 00
[1355] Cặp số: 00
[1356] Cặp số: 00
[1357] Cặp số: 00
[1358] Cặp số: 00
[1359] Cặp số: 00
[1360] Cặp số: 00
[1361] Cặp số: 00
[1362] Cặp số: 00
[1363] Cặp số: 01
[1364] Cặp số: 01
[1365] Cặp số: 01
[1366] Cặp số: 01
[1367] Cặp số: 01
[1368] Cặp số: 01
[1369] Cặp số: 01
[1370] Cặp số: 01
[1371] Cặp số: 01
[1372] Cặp số: 02
[1373] Cặp số: 02
[1374] Cặp số: 02
[1375] Cặp số: 02
[1376] Cặp số: 02
[1377] Cặp số: 02
[1378] Cặp số: 02
[1379] Cặp số: 02
[1380] Cặp số: 02
[1381] Cặp số: 02
[1382] Cặp số: 03
[1383] Cặp số: 03
[1384] Cặp số: 03
[1385] Cặp số: 03
[1386] Cặp số: 03
[1387] Cặp số: 03
[1388] Cặp số: 03
[1389] Cặp số: 03
[1390] Cặp số: 03
[1391] Cặp số: 03
[1392] Cặp số: 03
[1393] Cặp số: 03
[1394] Cặp số: 03
[1395] Cặp số: 03
[1396] Cặp số: 03
[1397] Cặp số: 03
[1398] Cặp số: 03
[1399] Cặp số: 03
[1400] Cặp số: 03
[1401] Cặp số: 03
[1402] Cặp số: 04
[1403] Cặp số: 04
[1404] Cặp số: 04
[1405] Cặp số: 05
[1406] Cặp số: 05
[1407] Cặp số: 05
[1408] Cặp số: 05
[1409] Cặp số: 05
[1410] Cặp số: 05
[1411] Cặp số: 05
[1412] Cặp số: 06
[1413] Cặp số: 06
[1414] Cặp số: 06
[1415] Cặp số: 06
[1416] Cặp số: 06
[1417] Cặp số: 06
[1418] Cặp số: 06
[1419] Cặp số: 06
[1420] Cặp số: 06
[1421] Cặp số: 06
[1422] Cặp số: 07
[1423] Cặp số: 07
[1424] Cặp số: 07
[1425] Cặp số: 08
[1426] Cặp số: 08
[1427] Cặp số: 08
[1428] Cặp số: 08
[1429] Cặp số: 08
[1430] Cặp số: 08
[1431] Cặp số: 08
[1432] Cặp số: 08
[1433] Cặp số: 08
[1434] Cặp số: 08
[1435] Cặp số: 08
[1436] Cặp số: 08
[1437] Cặp số: 08
[1438] Cặp số: 08
[1439] Cặp số: 08
[1440] Cặp số: 08
[1441] Cặp số: 08
[1442] Cặp số: 09
[1443] Cặp số: 09
[1444] Cặp số: 09
[1445] Cặp số: 09
[1446] Cặp số: 09
[1447] Cặp số: 09
[1448] Cặp số: 09
[1449] Cặp số: 09
[1450] Cặp số: 09
[1451] Cặp số: 09
[1452] Cặp số: 10
[1453] Cặp số: 10
[1454] Cặp số: 10
[1455] Cặp số: 10
[1456] Cặp số: 10
[1457] Cặp số: 11
[1458] Cặp số: 11
[1459] Cặp số: 11
[1460] Cặp số: 12
[1461] Cặp số: 12
[1462] Cặp số: 12
[1463] Cặp số: 12
[1464] Cặp số: 12
[1465] Cặp số: 12
[1466] Cặp số: 12
[1467] Cặp số: 12
[1468] Cặp số: 12
[1469] Cặp số: 12
[1470] Cặp số: 12
[1471] Cặp số: 13
[1472] Cặp số: 13
[1473] Cặp số: 13
[1474] Cặp số: 13
[1475] Cặp số: 13
[1476] Cặp số: 13
[1477] Cặp số: 13
[1478] Cặp số: 14
[1479] Cặp số: 14
[1480] Cặp số: 14
[1481] Cặp số: 14
[1482] Cặp số: 14
[1483] Cặp số: 15
[1484] Cặp số: 15
[1485] Cặp số: 15
[1486] Cặp số: 16
[1487] Cặp số: 16
[1488] Cặp số: 16
[1489] Cặp số: 16
[1490] Cặp số: 16
[1491] Cặp số: 16
[1492] Cặp số: 16
[1493] Cặp số: 16
[1494] Cặp số: 16
[1495] Cặp số: 16
[1496] Cặp số: 16
[1497] Cặp số: 16
[1498] Cặp số: 16
[1499] Cặp số: 17
[1500] Cặp số: 17
[1501] Cặp số: 18
[1502] Cặp số: 18
[1503] Cặp số: 18
[1504] Cặp số: 18
[1505] Cặp số: 18
[1506] Cặp số: 18
[1507] Cặp số: 18
[1508] Cặp số: 19
[1509] Cặp số: 19
[1510] Cặp số: 19
[1511] Cặp số: 19
[1512] Cặp số: 19
[1513] Cặp số: 19
[1514] Cặp số: 19
[1515] Cặp số: 20
[1516] Cặp số: 20
[1517] Cặp số: 20
[1518] Cặp số: 20
[1519] Cặp số: 20
[1520] Cặp số: 20
[1521] Cặp số: 20
[1522] Cặp số: 21
[1523] Cặp số: 21
[1524] Cặp số: 21
[1525] Cặp số: 22
[1526] Cặp số: 22
[1527] Cặp số: 22
[1528] Cặp số: 22
[1529] Cặp số: 22
[1530] Cặp số: 22
[1531] Cặp số: 22
[1532] Cặp số: 23
[1533] Cặp số: 23
[1534] Cặp số: 23
[1535] Cặp số: 23
[1536] Cặp số: 23
[1537] Cặp số: 23
[1538] Cặp số: 23
[1539] Cặp số: 23
[1540] Cặp số: 24
[1541] Cặp số: 24
[1542] Cặp số: 24
[1543] Cặp số: 25
[1544] Cặp số: 25
[1545] Cặp số: 25
[1546] Cặp số: 26
[1547] Cặp số: 26
[1548] Cặp số: 26
[1549] Cặp số: 26
[1550] Cặp số: 26
[1551] Cặp số: 27
[1552] Cặp số: 27
[1553] Cặp số: 28
[1554] Cặp số: 28
[1555] Cặp số: 28
[1556] Cặp số: 28
[1557] Cặp số: 29
[1558] Cặp số: 29
[1559] Cặp số: 30
[1560] Cặp số: 30
[1561] Cặp số: 30
[1562] Cặp số: 30
[1563] Cặp số: 30
[1564] Cặp số: 30
[1565] Cặp số: 30
[1566] Cặp số: 30
[1567] Cặp số: 30
[1568] Cặp số: 30
[1569] Cặp số: 30
[1570] Cặp số: 30
[1571] Cặp số: 30
[1572] Cặp số: 31
[1573] Cặp số: 31
[1574] Cặp số: 31
[1575] Cặp số: 31
[1576] Cặp số: 31
[1577] Cặp số: 31
[1578] Cặp số: 31
[1579] Cặp số: 31
[1580] Cặp số: 31
[1581] Cặp số: 31
[1582] Cặp số: 31
[1583] Cặp số: 31
[1584] Cặp số: 31
[1585] Cặp số: 31
[1586] Cặp số: 32
[1587] Cặp số: 32
[1588] Cặp số: 32
[1589] Cặp số: 32
[1590] Cặp số: 32
[1591] Cặp số: 32
[1592] Cặp số: 32
[1593] Cặp số: 32
[1594] Cặp số: 32
[1595] Cặp số: 32
[1596] Cặp số: 32
[1597] Cặp số: 32
[1598] Cặp số: 32
[1599] Cặp số: 32
[1600] Cặp số: 33
[1601] Cặp số: 33
[1602] Cặp số: 33
[1603] Cặp số: 33
[1604] Cặp số: 33
[1605] Cặp số: 33
[1606] Cặp số: 33
[1607] Cặp số: 33
[1608] Cặp số: 33
[1609] Cặp số: 33
[1610] Cặp số: 33
[1611] Cặp số: 33
[1612] Cặp số: 33
[1613] Cặp số: 33
[1614] Cặp số: 33
[1615] Cặp số: 33
[1616] Cặp số: 33
[1617] Cặp số: 33
[1618] Cặp số: 34
[1619] Cặp số: 34
[1620] Cặp số: 34
[1621] Cặp số: 34
[1622] Cặp số: 34
[1623] Cặp số: 34
[1624] Cặp số: 34
[1625] Cặp số: 34
[1626] Cặp số: 34
[1627] Cặp số: 34
[1628] Cặp số: 35
[1629] Cặp số: 35
[1630] Cặp số: 35
[1631] Cặp số: 35
[1632] Cặp số: 35
[1633] Cặp số: 35
[1634] Cặp số: 35
[1635] Cặp số: 35
[1636] Cặp số: 35
[1637] Cặp số: 35
[1638] Cặp số: 35
[1639] Cặp số: 36
[1640] Cặp số: 36
[1641] Cặp số: 36
[1642] Cặp số: 36
[1643] Cặp số: 36
[1644] Cặp số: 36
[1645] Cặp số: 36
[1646] Cặp số: 36
[1647] Cặp số: 36
[1648] Cặp số: 36
[1649] Cặp số: 36
[1650] Cặp số: 36
[1651] Cặp số: 36
[1652] Cặp số: 36
[1653] Cặp số: 36
[1654] Cặp số: 36
[1655] Cặp số: 37
[1656] Cặp số: 37
[1657] Cặp số: 37
[1658] Cặp số: 37
[1659] Cặp số: 37
[1660] Cặp số: 37
[1661] Cặp số: 37
[1662] Cặp số: 37
[1663] Cặp số: 37
[1664] Cặp số: 37
[1665] Cặp số: 38
[1666] Cặp số: 38
[1667] Cặp số: 38
[1668] Cặp số: 38
[1669] Cặp số: 38
[1670] Cặp số: 38
[1671] Cặp số: 38
[1672] Cặp số: 38
[1673] Cặp số: 38
[1674] Cặp số: 38
[1675] Cặp số: 38
[1676] Cặp số: 38
[1677] Cặp số: 38
[1678] Cặp số: 38
[1679] Cặp số: 38
[1680] Cặp số: 39
[1681] Cặp số: 39
[1682] Cặp số: 39
[1683] Cặp số: 39
[1684] Cặp số: 39
[1685] Cặp số: 39
[1686] Cặp số: 39
[1687] Cặp số: 39
[1688] Cặp số: 39
[1689] Cặp số: 39
[1690] Cặp số: 40
[1691] Cặp số: 40
[1692] Cặp số: 40
[1693] Cặp số: 40
[1694] Cặp số: 40
[1695] Cặp số: 41
[1696] Cặp số: 42
[1697] Cặp số: 42
[1698] Cặp số: 42
[1699] Cặp số: 42
[1700] Cặp số: 42
[1701] Cặp số: 42
[1702] Cặp số: 42
[1703] Cặp số: 42
[1704] Cặp số: 42
[1705] Cặp số: 42
[1706] Cặp số: 43
[1707] Cặp số: 43
[1708] Cặp số: 43
[1709] Cặp số: 43
[1710] Cặp số: 43
[1711] Cặp số: 43
[1712] Cặp số: 43
[1713] Cặp số: 43
[1714] Cặp số: 45
[1715] Cặp số: 45
[1716] Cặp số: 45
[1717] Cặp số: 46
[1718] Cặp số: 46
[1719] Cặp số: 46
[1720] Cặp số: 46
[1721] Cặp số: 46
[1722] Cặp số: 47
[1723] Cặp số: 47
[1724] Cặp số: 47
[1725] Cặp số: 47
[1726] Cặp số: 48
[1727] Cặp số: 48
[1728] Cặp số: 48
[1729] Cặp số: 48
[1730] Cặp số: 49
[1731] Cặp số: 49
[1732] Cặp số: 49
[1733] Cặp số: 49
[1734] Cặp số: 50
[1735] Cặp số: 50
[1736] Cặp số: 50
[1737] Cặp số: 50
[1738] Cặp số: 50
[1739] Cặp số: 50
[1740] Cặp số: 50
[1741] Cặp số: 50
[1742] Cặp số: 50
[1743] Cặp số: 50
[1744] Cặp số: 50
[1745] Cặp số: 51
[1746] Cặp số: 51
[1747] Cặp số: 51
[1748] Cặp số: 51
[1749] Cặp số: 51
[1750] Cặp số: 51
[1751] Cặp số: 52
[1752] Cặp số: 52
[1753] Cặp số: 52
[1754] Cặp số: 52
[1755] Cặp số: 52
[1756] Cặp số: 52
[1757] Cặp số: 52
[1758] Cặp số: 52
[1759] Cặp số: 52
[1760] Cặp số: 52
[1761] Cặp số: 52
[1762] Cặp số: 52
[1763] Cặp số: 52
[1764] Cặp số: 52
[1765] Cặp số: 52
[1766] Cặp số: 53
[1767] Cặp số: 53
[1768] Cặp số: 53
[1769] Cặp số: 53
[1770] Cặp số: 53
[1771] Cặp số: 53
[1772] Cặp số: 53
[1773] Cặp số: 53
[1774] Cặp số: 53
[1775] Cặp số: 53
[1776] Cặp số: 53
[1777] Cặp số: 53
[1778] Cặp số: 53
[1779] Cặp số: 54
[1780] Cặp số: 54
[1781] Cặp số: 54
[1782] Cặp số: 55
[1783] Cặp số: 55
[1784] Cặp số: 55
[1785] Cặp số: 55
[1786] Cặp số: 55
[1787] Cặp số: 56
[1788] Cặp số: 56
[1789] Cặp số: 56
[1790] Cặp số: 56
[1791] Cặp số: 56
[1792] Cặp số: 56
[1793] Cặp số: 56
[1794] Cặp số: 56
[1795] Cặp số: 57
[1796] Cặp số: 57
[1797] Cặp số: 57
[1798] Cặp số: 57
[1799] Cặp số: 57
[1800] Cặp số: 57
[1801] Cặp số: 57
[1802] Cặp số: 58
[1803] Cặp số: 58
[1804] Cặp số: 58
[1805] Cặp số: 58
[1806] Cặp số: 58
[1807] Cặp số: 58
[1808] Cặp số: 58
[1809] Cặp số: 58
[1810] Cặp số: 59
[1811] Cặp số: 59
[1812] Cặp số: 59
[1813] Cặp số: 59
[1814] Cặp số: 59
[1815] Cặp số: 59
[1816] Cặp số: 59
[1817] Cặp số: 59
[1818] Cặp số: 59
[1819] Cặp số: 59
[1820] Cặp số: 59
[1821] Cặp số: 59
[1822] Cặp số: 60
[1823] Cặp số: 60
[1824] Cặp số: 60
[1825] Cặp số: 60
[1826] Cặp số: 60
[1827] Cặp số: 60
[1828] Cặp số: 60
[1829] Cặp số: 60
[1830] Cặp số: 60
[1831] Cặp số: 60
[1832] Cặp số: 60
[1833] Cặp số: 60
[1834] Cặp số: 60
[1835] Cặp số: 60
[1836] Cặp số: 60
[1837] Cặp số: 60
[1838] Cặp số: 60
[1839] Cặp số: 61
[1840] Cặp số: 61
[1841] Cặp số: 61
[1842] Cặp số: 61
[1843] Cặp số: 61
[1844] Cặp số: 62
[1845] Cặp số: 62
[1846] Cặp số: 62
[1847] Cặp số: 62
[1848] Cặp số: 62
[1849] Cặp số: 62
[1850] Cặp số: 62
[1851] Cặp số: 62
[1852] Cặp số: 62
[1853] Cặp số: 62
[1854] Cặp số: 62
[1855] Cặp số: 62
[1856] Cặp số: 62
[1857] Cặp số: 62
[1858] Cặp số: 62
[1859] Cặp số: 62
[1860] Cặp số: 62
[1861] Cặp số: 63
[1862] Cặp số: 63
[1863] Cặp số: 63
[1864] Cặp số: 63
[1865] Cặp số: 63
[1866] Cặp số: 63
[1867] Cặp số: 63
[1868] Cặp số: 63
[1869] Cặp số: 63
[1870] Cặp số: 63
[1871] Cặp số: 63
[1872] Cặp số: 63
[1873] Cặp số: 63
[1874] Cặp số: 63
[1875] Cặp số: 63
[1876] Cặp số: 63
[1877] Cặp số: 63
[1878] Cặp số: 63
[1879] Cặp số: 63
[1880] Cặp số: 63
[1881] Cặp số: 63
[1882] Cặp số: 63
[1883] Cặp số: 63
[1884] Cặp số: 64
[1885] Cặp số: 64
[1886] Cặp số: 64
[1887] Cặp số: 65
[1888] Cặp số: 65
[1889] Cặp số: 65
[1890] Cặp số: 65
[1891] Cặp số: 65
[1892] Cặp số: 65
[1893] Cặp số: 65
[1894] Cặp số: 65
[1895] Cặp số: 65
[1896] Cặp số: 65
[1897] Cặp số: 65
[1898] Cặp số: 65
[1899] Cặp số: 66
[1900] Cặp số: 66
[1901] Cặp số: 66
[1902] Cặp số: 66
[1903] Cặp số: 66
[1904] Cặp số: 66
[1905] Cặp số: 66
[1906] Cặp số: 66
[1907] Cặp số: 66
[1908] Cặp số: 66
[1909] Cặp số: 66
[1910] Cặp số: 66
[1911] Cặp số: 67
[1912] Cặp số: 67
[1913] Cặp số: 67
[1914] Cặp số: 67
[1915] Cặp số: 67
[1916] Cặp số: 67
[1917] Cặp số: 67
[1918] Cặp số: 67
[1919] Cặp số: 68
[1920] Cặp số: 68
[1921] Cặp số: 68
[1922] Cặp số: 68
[1923] Cặp số: 68
[1924] Cặp số: 68
[1925] Cặp số: 68
[1926] Cặp số: 68
[1927] Cặp số: 68
[1928] Cặp số: 68
[1929] Cặp số: 68
[1930] Cặp số: 68
[1931] Cặp số: 68
[1932] Cặp số: 68
[1933] Cặp số: 68
[1934] Cặp số: 68
[1935] Cặp số: 68
[1936] Cặp số: 68
[1937] Cặp số: 69
[1938] Cặp số: 69
[1939] Cặp số: 69
[1940] Cặp số: 69
[1941] Cặp số: 69
[1942] Cặp số: 69
[1943] Cặp số: 69
[1944] Cặp số: 69
[1945] Cặp số: 69
[1946] Cặp số: 69
[1947] Cặp số: 69
[1948] Cặp số: 69
[1949] Cặp số: 69
[1950] Cặp số: 69
[1951] Cặp số: 70
[1952] Cặp số: 70
[1953] Cặp số: 70
[1954] Cặp số: 70
[1955] Cặp số: 70
[1956] Cặp số: 70
[1957] Cặp số: 70
[1958] Cặp số: 70
[1959] Cặp số: 70
[1960] Cặp số: 70
[1961] Cặp số: 70
[1962] Cặp số: 70
[1963] Cặp số: 71
[1964] Cặp số: 71
[1965] Cặp số: 71
[1966] Cặp số: 71
[1967] Cặp số: 71
[1968] Cặp số: 71
[1969] Cặp số: 71
[1970] Cặp số: 71
[1971] Cặp số: 71
[1972] Cặp số: 71
[1973] Cặp số: 72
[1974] Cặp số: 72
[1975] Cặp số: 72
[1976] Cặp số: 72
[1977] Cặp số: 72
[1978] Cặp số: 72
[1979] Cặp số: 72
[1980] Cặp số: 72
[1981] Cặp số: 72
[1982] Cặp số: 72
[1983] Cặp số: 72
[1984] Cặp số: 73
[1985] Cặp số: 73
[1986] Cặp số: 73
[1987] Cặp số: 73
[1988] Cặp số: 73
[1989] Cặp số: 73
[1990] Cặp số: 73
[1991] Cặp số: 73
[1992] Cặp số: 73
[1993] Cặp số: 74
[1994] Cặp số: 74
[1995] Cặp số: 75
[1996] Cặp số: 75
[1997] Cặp số: 75
[1998] Cặp số: 75
[1999] Cặp số: 75
[2000] Cặp số: 75
[2001] Cặp số: 75
[2002] Cặp số: 76
[2003] Cặp số: 76
[2004] Cặp số: 76
[2005] Cặp số: 76
[2006] Cặp số: 76
[2007] Cặp số: 76
[2008] Cặp số: 76
[2009] Cặp số: 76
[2010] Cặp số: 76
[2011] Cặp số: 77
[2012] Cặp số: 77
[2013] Cặp số: 77
[2014] Cặp số: 78
[2015] Cặp số: 78
[2016] Cặp số: 78
[2017] Cặp số: 78
[2018] Cặp số: 78
[2019] Cặp số: 78
[2020] Cặp số: 78
[2021] Cặp số: 78
[2022] Cặp số: 78
[2023] Cặp số: 78
[2024] Cặp số: 79
[2025] Cặp số: 79
[2026] Cặp số: 79
[2027] Cặp số: 79
[2028] Cặp số: 79
[2029] Cặp số: 79
[2030] Cặp số: 80
[2031] Cặp số: 80
[2032] Cặp số: 80
[2033] Cặp số: 80
[2034] Cặp số: 80
[2035] Cặp số: 81
[2036] Cặp số: 81
[2037] Cặp số: 81
[2038] Cặp số: 81
[2039] Cặp số: 81
[2040] Cặp số: 81
[2041] Cặp số: 82
[2042] Cặp số: 82
[2043] Cặp số: 82
[2044] Cặp số: 82
[2045] Cặp số: 82
[2046] Cặp số: 82
[2047] Cặp số: 83
[2048] Cặp số: 83
[2049] Cặp số: 83
[2050] Cặp số: 83
[2051] Cặp số: 83
[2052] Cặp số: 83
[2053] Cặp số: 83
[2054] Cặp số: 83
[2055] Cặp số: 84
[2056] Cặp số: 84
[2057] Cặp số: 84
[2058] Cặp số: 84
[2059] Cặp số: 84
[2060] Cặp số: 84
[2061] Cặp số: 85
[2062] Cặp số: 85
[2063] Cặp số: 85
[2064] Cặp số: 86
[2065] Cặp số: 86
[2066] Cặp số: 86
[2067] Cặp số: 86
[2068] Cặp số: 86
[2069] Cặp số: 86
[2070] Cặp số: 86
[2071] Cặp số: 86
[2072] Cặp số: 86
[2073] Cặp số: 87
[2074] Cặp số: 87
[2075] Cặp số: 87
[2076] Cặp số: 87
[2077] Cặp số: 88
[2078] Cặp số: 88
[2079] Cặp số: 88
[2080] Cặp số: 88
[2081] Cặp số: 88
[2082] Cặp số: 88
[2083] Cặp số: 88
[2084] Cặp số: 89
[2085] Cặp số: 89
[2086] Cặp số: 89
[2087] Cặp số: 90
[2088] Cặp số: 90
[2089] Cặp số: 90
[2090] Cặp số: 90
[2091] Cặp số: 90
[2092] Cặp số: 90
[2093] Cặp số: 90
[2094] Cặp số: 91
[2095] Cặp số: 91
[2096] Cặp số: 91
[2097] Cặp số: 91
[2098] Cặp số: 91
[2099] Cặp số: 91
[2100] Cặp số: 91
[2101] Cặp số: 91
[2102] Cặp số: 91
[2103] Cặp số: 91
[2104] Cặp số: 91
[2105] Cặp số: 92
[2106] Cặp số: 92
[2107] Cặp số: 92
[2108] Cặp số: 92
[2109] Cặp số: 92
[2110] Cặp số: 92
[2111] Cặp số: 92
[2112] Cặp số: 92
[2113] Cặp số: 92
[2114] Cặp số: 92
[2115] Cặp số: 92
[2116] Cặp số: 93
[2117] Cặp số: 93
[2118] Cặp số: 93
[2119] Cặp số: 93
[2120] Cặp số: 93
[2121] Cặp số: 93
[2122] Cặp số: 93
[2123] Cặp số: 93
[2124] Cặp số: 93
[2125] Cặp số: 93
[2126] Cặp số: 93
[2127] Cặp số: 93
[2128] Cặp số: 93
[2129] Cặp số: 93
[2130] Cặp số: 93
[2131] Cặp số: 93
[2132] Cặp số: 93
[2133] Cặp số: 94
[2134] Cặp số: 94
[2135] Cặp số: 94
[2136] Cặp số: 94
[2137] Cặp số: 94
[2138] Cặp số: 95
[2139] Cặp số: 95
[2140] Cặp số: 95
[2141] Cặp số: 96
[2142] Cặp số: 96
[2143] Cặp số: 96
[2144] Cặp số: 96
[2145] Cặp số: 96
[2146] Cặp số: 96
[2147] Cặp số: 96
[2148] Cặp số: 96
[2149] Cặp số: 96
[2150] Cặp số: 96
[2151] Cặp số: 96
[2152] Cặp số: 97
[2153] Cặp số: 97
[2154] Cặp số: 97
[2155] Cặp số: 97
[2156] Cặp số: 97
[2157] Cặp số: 98
[2158] Cặp số: 98
[2159] Cặp số: 98
[2160] Cặp số: 98
[2161] Cặp số: 98
[2162] Cặp số: 98
[2163] Cặp số: 98
[2164] Cặp số: 98
[2165] Cặp số: 98
[2166] Cặp số: 98
[2167] Cặp số: 99
[2168] Cặp số: 99
[2169] Cặp số: 99
[2170] Cặp số: 99
[2171] Cặp số: 99
[2172] Cặp số: 99
[2173] Cặp số: 99
[2174] Cặp số: 99
[2175] Cặp số: 99
[2176] Cặp số: 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 43 lần
Cặp số 01 xuất hiện 33 lần
Cặp số 02 xuất hiện 40 lần
Cặp số 03 xuất hiện 55 lần
Cặp số 04 xuất hiện 24 lần
Cặp số 05 xuất hiện 26 lần
Cặp số 06 xuất hiện 26 lần
Cặp số 07 xuất hiện 19 lần
Cặp số 08 xuất hiện 43 lần
Cặp số 09 xuất hiện 30 lần
Cặp số 10 xuất hiện 18 lần
Cặp số 11 xuất hiện 15 lần
Cặp số 12 xuất hiện 21 lần
Cặp số 13 xuất hiện 15 lần
Cặp số 14 xuất hiện 10 lần
Cặp số 15 xuất hiện 10 lần
Cặp số 16 xuất hiện 24 lần
Cặp số 17 xuất hiện 10 lần
Cặp số 18 xuất hiện 13 lần
Cặp số 19 xuất hiện 11 lần
Cặp số 20 xuất hiện 20 lần
Cặp số 21 xuất hiện 12 lần
Cặp số 22 xuất hiện 17 lần
Cặp số 23 xuất hiện 16 lần
Cặp số 24 xuất hiện 7 lần
Cặp số 25 xuất hiện 10 lần
Cặp số 26 xuất hiện 14 lần
Cặp số 27 xuất hiện 7 lần
Cặp số 28 xuất hiện 13 lần
Cặp số 29 xuất hiện 3 lần
Cặp số 30 xuất hiện 28 lần
Cặp số 31 xuất hiện 27 lần
Cặp số 32 xuất hiện 36 lần
Cặp số 33 xuất hiện 37 lần
Cặp số 34 xuất hiện 19 lần
Cặp số 35 xuất hiện 20 lần
Cặp số 36 xuất hiện 27 lần
Cặp số 37 xuất hiện 19 lần
Cặp số 38 xuất hiện 39 lần
Cặp số 39 xuất hiện 24 lần
Cặp số 40 xuất hiện 20 lần
Cặp số 41 xuất hiện 16 lần
Cặp số 42 xuất hiện 25 lần
Cặp số 43 xuất hiện 23 lần
Cặp số 44 xuất hiện 9 lần
Cặp số 45 xuất hiện 13 lần
Cặp số 46 xuất hiện 21 lần
Cặp số 47 xuất hiện 9 lần
Cặp số 48 xuất hiện 18 lần
Cặp số 49 xuất hiện 11 lần
Cặp số 50 xuất hiện 30 lần
Cặp số 51 xuất hiện 26 lần
Cặp số 52 xuất hiện 30 lần
Cặp số 53 xuất hiện 36 lần
Cặp số 54 xuất hiện 16 lần
Cặp số 55 xuất hiện 16 lần
Cặp số 56 xuất hiện 24 lần
Cặp số 57 xuất hiện 18 lần
Cặp số 58 xuất hiện 23 lần
Cặp số 59 xuất hiện 21 lần
Cặp số 60 xuất hiện 43 lần
Cặp số 61 xuất hiện 22 lần
Cặp số 62 xuất hiện 30 lần
Cặp số 63 xuất hiện 43 lần
Cặp số 64 xuất hiện 19 lần
Cặp số 65 xuất hiện 24 lần
Cặp số 66 xuất hiện 30 lần
Cặp số 67 xuất hiện 23 lần
Cặp số 68 xuất hiện 35 lần
Cặp số 69 xuất hiện 25 lần
Cặp số 70 xuất hiện 30 lần
Cặp số 71 xuất hiện 21 lần
Cặp số 72 xuất hiện 24 lần
Cặp số 73 xuất hiện 23 lần
Cặp số 74 xuất hiện 11 lần
Cặp số 75 xuất hiện 19 lần
Cặp số 76 xuất hiện 22 lần
Cặp số 77 xuất hiện 13 lần
Cặp số 78 xuất hiện 21 lần
Cặp số 79 xuất hiện 14 lần
Cặp số 80 xuất hiện 19 lần
Cặp số 81 xuất hiện 13 lần
Cặp số 82 xuất hiện 22 lần
Cặp số 83 xuất hiện 23 lần
Cặp số 84 xuất hiện 13 lần
Cặp số 85 xuất hiện 12 lần
Cặp số 86 xuất hiện 16 lần
Cặp số 87 xuất hiện 9 lần
Cặp số 88 xuất hiện 18 lần
Cặp số 89 xuất hiện 10 lần
Cặp số 90 xuất hiện 33 lần
Cặp số 91 xuất hiện 26 lần
Cặp số 92 xuất hiện 30 lần
Cặp số 93 xuất hiện 29 lần
Cặp số 94 xuất hiện 15 lần
Cặp số 95 xuất hiện 20 lần
Cặp số 96 xuất hiện 27 lần
Cặp số 97 xuất hiện 18 lần
Cặp số 98 xuất hiện 28 lần
Cặp số 99 xuất hiện 17 lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức | Liên hệ | Giới thiệu | Chính sách bảo mật
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com