Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
00
01
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
01
02
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
3
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
3
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
02
03
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
03
04
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
04
05
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
05
06
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
06
07
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
07
08
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
08
09
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
09
10
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
10
11
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
3
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
11
12
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
12
13
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
13
14
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
14
15
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
2
1
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
15
16
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
16
17
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
18
19
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
3
1
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
19
20
2
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
3
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
20
21
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
21
22
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
22
23
 
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
2
2
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
23
24
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
4
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
24
25
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
25
26
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
26
27
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
27
28
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
28
29
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
29
30
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
3
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
30
31
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
31
32
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
32
33
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
33
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
34
35
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
 
35
36
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
36
37
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
37
38
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
38
39
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
39
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
40
41
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
42
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
42
43
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
43
44
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
44
45
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
3
 
1
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
45
46
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
46
47
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
47
48
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
48
49
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
49
50
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
50
51
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
2
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
52
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
52
53
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
53
54
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
54
55
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
2
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
55
56
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
56
57
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57
58
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
58
59
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
59
60
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
60
61
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
61
62
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
62
63
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
2
 
1
1
63
64
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
64
65
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65
66
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
2
 
66
67
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
67
68
2
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
68
69
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
3
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
69
70
 
 
 
 
1
 
1