Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
28-10-2021
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
28-10-2021
27-10-2021
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
27-10-2021
26-10-2021
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
26-10-2021
25-10-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-10-2021
24-10-2021
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
24-10-2021
23-10-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
23-10-2021
22-10-2021
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
2
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22-10-2021
21-10-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
21-10-2021
20-10-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
20-10-2021
19-10-2021
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
19-10-2021
18-10-2021
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
18-10-2021
17-10-2021
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
17-10-2021
16-10-2021
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
16-10-2021
15-10-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
2
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-10-2021
14-10-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
14-10-2021
13-10-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
2
1
 
 
 
1
 
1
1
1
3
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
13-10-2021
12-10-2021
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
12-10-2021
11-10-2021
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
11-10-2021
10-10-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
10-10-2021
09-10-2021
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
09-10-2021
08-10-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-10-2021
07-10-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
3
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
07-10-2021
06-10-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
06-10-2021
05-10-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
05-10-2021
04-10-2021
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
04-10-2021
03-10-2021
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
03-10-2021
02-10-2021
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
02-10-2021
01-10-2021
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
01-10-2021
30-09-2021
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
30-09-2021
29-09-2021
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
29-09-2021
28-09-2021
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
28-09-2021
27-09-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
27-09-2021
26-09-2021
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
4
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
26-09-2021
25-09-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
25-09-2021
24-09-2021
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
24-09-2021
23-09-2021
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
23-09-2021
22-09-2021
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
22-09-2021
21-09-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
21-09-2021
20-09-2021
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
3
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
20-09-2021
19-09-2021
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
19-09-2021
18-09-2021
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-09-2021
17-09-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
17-09-2021
16-09-2021
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
16-09-2021
15-09-2021
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
15-09-2021
14-09-2021
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-09-2021
13-09-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
13-09-2021
12-09-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
12-09-2021
11-09-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
11-09-2021
10-09-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
10-09-2021
09-09-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
09-09-2021
08-09-2021
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
08-09-2021
07-09-2021
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
07-09-2021
06-09-2021
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
06-09-2021
05-09-2021
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
05-09-2021
04-09-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
04-09-2021
03-09-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
4
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
03-09-2021
02-09-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
02-09-2021
01-09-2021
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
01-09-2021
31-08-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
31-08-2021
30-08-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
30-08-2021
29-08-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
29-08-2021
28-08-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
28-08-2021
27-08-2021
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
27-08-2021
26-08-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
26-08-2021
25-08-2021
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
25-08-2021
24-08-2021
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
24-08-2021
23-08-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
23-08-2021
22-08-2021
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
22-08-2021
21-08-2021
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1