Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
10-05-2021
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-05-2021
09-05-2021
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
09-05-2021
08-05-2021
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
08-05-2021
07-05-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
07-05-2021
06-05-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-05-2021
05-05-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-05-2021
04-05-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
3
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
04-05-2021
03-05-2021
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
03-05-2021
02-05-2021
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
02-05-2021
01-05-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
01-05-2021
30-04-2021
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
30-04-2021
29-04-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
29-04-2021
28-04-2021
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
28-04-2021
27-04-2021
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
27-04-2021
26-04-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
1
1
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
26-04-2021
25-04-2021
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
25-04-2021
24-04-2021
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
24-04-2021
23-04-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
23-04-2021
22-04-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
22-04-2021
21-04-2021
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
21-04-2021
20-04-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
20-04-2021
19-04-2021
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
19-04-2021
18-04-2021
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-04-2021
17-04-2021
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
17-04-2021
16-04-2021
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
16-04-2021
15-04-2021
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
3
 
 
 
 
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-04-2021
14-04-2021
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
14-04-2021
13-04-2021
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
13-04-2021
12-04-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
12-04-2021
11-04-2021
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
11-04-2021
10-04-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
10-04-2021
09-04-2021
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
09-04-2021
08-04-2021
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
08-04-2021
07-04-2021
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
07-04-2021
06-04-2021
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
06-04-2021
05-04-2021
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
05-04-2021
04-04-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
04-04-2021
03-04-2021
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
03-04-2021
02-04-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
02-04-2021
01-04-2021
 
2
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
01-04-2021
31-03-2021
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
31-03-2021
30-03-2021
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
30-03-2021
29-03-2021
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
29-03-2021
28-03-2021
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
28-03-2021
27-03-2021
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
27-03-2021
26-03-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-03-2021
25-03-2021
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
25-03-2021
24-03-2021
 
 
2
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24-03-2021
23-03-2021
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
23-03-2021
22-03-2021
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-03-2021
21-03-2021
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
3
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
21-03-2021
20-03-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
20-03-2021
19-03-2021
1
 
 
 
 
2
1
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
19-03-2021
18-03-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-03-2021
17-03-2021
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
17-03-2021
16-03-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
16-03-2021
15-03-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
15-03-2021
14-03-2021
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
14-03-2021
13-03-2021
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
13-03-2021
12-03-2021
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
12-03-2021
11-03-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
11-03-2021
10-03-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
2
10-03-2021
09-03-2021
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
09-03-2021
08-03-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
08-03-2021
07-03-2021
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
07-03-2021
06-03-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
06-03-2021
05-03-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
05-03-2021
04-03-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
04-03-2021
03-03-2021
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1