Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
30-07-2021
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-07-2021
29-07-2021
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
29-07-2021
28-07-2021
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
28-07-2021
27-07-2021
10
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
27-07-2021
26-07-2021
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
26-07-2021
25-07-2021
3
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
25-07-2021
24-07-2021
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
24-07-2021
23-07-2021
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
23-07-2021
22-07-2021
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
22-07-2021
21-07-2021
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
21-07-2021
20-07-2021
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
20-07-2021
19-07-2021
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-07-2021
18-07-2021
 
 
1
3
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
18-07-2021
17-07-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
2
2
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
17-07-2021
16-07-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
16-07-2021
15-07-2021
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
15-07-2021
14-07-2021
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
14-07-2021
13-07-2021
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
2
1
 
1
 
 
13-07-2021
12-07-2021
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
12-07-2021
11-07-2021
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
11-07-2021
10-07-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-07-2021
09-07-2021
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
09-07-2021
08-07-2021
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
08-07-2021
07-07-2021
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
07-07-2021
06-07-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
06-07-2021
05-07-2021
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
05-07-2021
04-07-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
04-07-2021
03-07-2021
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
2
3
 
1
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-07-2021
02-07-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
2
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
02-07-2021
01-07-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
01-07-2021
30-06-2021
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
 
 
1
 
2
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
30-06-2021
29-06-2021
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
29-06-2021
28-06-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
28-06-2021
27-06-2021
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
27-06-2021
26-06-2021
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-06-2021
25-06-2021
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
25-06-2021
24-06-2021
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
24-06-2021
23-06-2021
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
23-06-2021
22-06-2021
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
22-06-2021
21-06-2021
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
21-06-2021
20-06-2021
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
20-06-2021
19-06-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
19-06-2021
18-06-2021
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
18-06-2021
17-06-2021
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
17-06-2021
16-06-2021
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
2
16-06-2021
15-06-2021
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
15-06-2021
14-06-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-06-2021
13-06-2021
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-06-2021
12-06-2021
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12-06-2021
11-06-2021
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
11-06-2021
10-06-2021
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
10-06-2021
09-06-2021
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
1
 
1
09-06-2021
08-06-2021
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
2
 
08-06-2021
07-06-2021
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
07-06-2021
06-06-2021
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
06-06-2021
05-06-2021
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
05-06-2021
04-06-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
04-06-2021
03-06-2021
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
03-06-2021
02-06-2021
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-06-2021
01-06-2021
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
01-06-2021
31-05-2021
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
31-05-2021
30-05-2021
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
30-05-2021
29-05-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
29-05-2021
28-05-2021
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
28-05-2021
27-05-2021
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
2
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
27-05-2021
26-05-2021
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
26-05-2021
25-05-2021
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
25-05-2021
24-05-2021
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
24-05-2021
23-05-2021
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1